ul. Staszica 2,
65-175 Zielona Góra
tel. (068) 452-51-00

e-mail: sekretariat@zseis.zgora.pl

Konto Rady Rodziców: 75 1090 1535 0000 0001 4653 3475

Skład Rady Rodziców przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "ELEKTRONIK"  w Zielonej Górze:

Przedowniczący RR - Alicja Wybieracka
Zastępca przew. RR - Angelika Wójtowicz

Skarbnik -  Nina Budek

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Marta Galant
Członek Komisji Rewizyjnej - Agnieszka Włodarczyk
Członek Komisji Rewizyjnej - Elwira Morawska-Parafiniuk

 


 

Regulamin Rady Rodziców  przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego "ELEKTRONIK"  w Zielonej Górze


Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami, w celu jednolitego oddziaływania na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania. Współdziałanie rodziców i nauczycieli powinno sprzyjać podnoszeniu kultury pedagogicznej i prawidłowemu realizowaniu funkcji wychowawczej przez rodzinę, która dzięki naturalnej więzi uczuciowej najwcześniej kształtuje postawy dziecka, jego system wartości i przekonań, ambicje i dążenia oraz daje pierwszą wiedzę o życiu i świecie. Udział rodziców w życiu szkoły powinien przyczyniać się o ciągłego podnoszenia poziomu nauczania, rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspokajania potrzeb opiekuńczych dzieci i młodzieży - do angażowania środowiska społecznego w udzielaniu wydatnej pomocy szkole.

I. Postanowienia ogólne 

§ 1.


Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 "ELEKTRONIK" w Zielonej Górze.


II. Cele i zadania Rady Rodziców

§ 2.

Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną mającą na celu:
1. Zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku.
2. Przedstawianie nauczycielom, władzom szkolnym i oświatowym opinii rodziców (opiekunów) we wszystkich istotnych sprawach szkoły.
3. Współdziałanie z dyrektorem szkoły, jego zastępcami i Radą Pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu rodziców uczniów z programem wychowania i opieki, organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców.
4. Upowszechnianie wśród rodziców - przy współpracy z organizacjami oświatowymi i społecznymi - wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo- wychowawczych rodziny.
5. Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki oraz udzielanie pomocy materialnej w tym zakresie.§ 3.


Podstawowe zadania wynikają z celów określonych w par.2 ust.1-5 regulaminu.
Do zadań tych należy:
1. Współudział w realizacji zadań ogólnoszkolnych, a w szczególności:
- organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu pracy,
- popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placówkach oświatowych i w rodzinie,
- pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej w opracowaniu programu rozwoju szkoły,
- pozyskiwanie partnerów do współpracy ze szkołą na rzecz stałej poprawy warunków pracy uczniów i nauczycieli,
- uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły oraz podejmowanie prac służących zwiększaniu funduszy szkolnych,
- organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami.
2. Współpraca z dyrektorem szkoły, nauczycielami w podnoszeniu poziomu nauczania, a w szczególności:
- pomoc w wypracowaniu jak najlepszej organizacji nauczania,
- zapoznawanie ogółu rodziców z programem, organizacją i warunkami realizacji procesu nauczania,
- współdziałanie z dyrektorem szkoły dla zapewnienia pełnej realizacji obowiązku szkolnego przez wszystkich uczniów,
- dokonywanie, wspólnie z wychowawcami klas oraz z innymi nauczycielami, analizy i oceny zainteresowań i postaw uczniów,
- współudział w organizowaniu zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce lub zaległości w opanowaniu materiału programowego,
- udzielanie pomocy w organizowaniu pracy uczniowskich kół i zespołów zainteresowań oraz otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych,
- organizowanie udziału rodziców mających odpowiednie przygotowanie, na wniosek nauczyciela, w realizacji wybranych tematów przewidzianych programem nauczania,
- wzbogacanie wyposażenia szkoły w pomoce naukowe.
3. Współpraca w rozszerzaniu i pogłębianiu oddziaływań wychowawczych szkoły i rodziny, a w szczególności:
- dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej w środowisku pozaszkolnym,
- współudział w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
- udzielanie pomocy wychowawczej i materialnej samorządowi szkolnemu oraz organizacjom społecznym, sportowym, turystycznym zrzeszającym uczniów szkoły,
- branie udziału w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej uczniów,
- organizowanie wspólnie z nauczycielami, zakładem opiekuńczym i instytucjami współdziałającymi ze szkołą prac społecznie użytecznych uczniów,
- udział członków rady rodziców, na wniosek wychowawców, w omawianiu istotnych problemów wychowawczych w czasie godzin do dyspozycji wychowawców klas,
- zapobieganie zjawiskom niedostosowania społecznego wśród uczniów poprzez zapewnienie pomocy rodzinom niewydolnym w spełnianiu obowiązków opiekuńczych i wychowawczych,
- rozwijanie, przy pomocy nauczycieli i innych specjalistów, poradnictwa wychowawczego dla rodziców,
- wzbogacanie ceremoniału i zwyczajów szkolnych zgodnie z tradycją środowiska i regionu,
- udzielanie szkole pomocy materialnej na rzecz rozwoju pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.
4. Współudział w realizacji zadań opiekuńczych szkoły, a w szczególności:
- udział w dokonywaniu analizy potrzeb uczniów w zakresie opieki i wypracowanie programu ich zaspokajania,
- pomaganie szkole w organizowaniu uczniom wypoczynku w czasie ferii szkolnych i w dniach wolnych od zajęć,
- udział w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenia poziomu higieny, utrzymania ładu i porządku,
- współudział w przyznawaniu uczniom stypendiów i innych form pomocy materialnej.III. Skład i struktura Rady Rodziców


§ 4.1. Podstawowe ogniwo stanowi rada klasowa rodziców, w skład której wchodzi od 3 do 5 osób, współpracująca z wychowawcą klasy.
2. Rada klasowa rodziców wybierana jest przez ogólne zebranie rodziców uczniów danej klasy.
3. Wychowawca klasy wchodzi z urzędu w skład rady klasowej rodziców.
4. Ogólne zebranie rodziców uczniów danej klasy wybiera spośród członków rady klasowej jej przewodniczącego oraz jednego lub dwóch delegatów do rady rodziców (komitetu rodzicielskiego).§ 5.1. Rada Rodziców składa się z przewodniczących i delegatów rad klasowych rodziców. W skład wchodzi dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego członek rady pedagogicznej.
2. W skład mogą wchodzić ponadto inne osoby.§ 6.Działalnością kieruje przewodniczący wspólnie z wiceprzewodniczącymi (w liczbie od 1 do 3), sekretarzem oraz skarbnikiem.
1. Osoby wymienione w §.6 ust.1 wybierane są do pełnienia swych funkcji, na pierwszym posiedzeniu.§ 7.1. Rada Rodziców wyłania ze swego składu prezydium.
2. W skład prezydium wchodzą z urzędu: przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik, dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego członek rady pedagogicznej.
3. Do prezydium mogą zostać wybrani przewodniczący stałych komisji oraz inne osoby spośród członków rady rodziców (komitetu rodzicielskiego).
4. W skład prezydium może wchodzić tylko jeden przewodniczący rad klasowych rodziców klas równoległych wszystkich typów szkół.§ 8.1. Rada Rodziców posiada komisję rewizyjną w liczbie od 3 do 7 członków.
2. Przewodniczącego i członków komisji rewizyjnej wybiera się na pierwszym posiedzeniu.§ 9.1. Można utworzyć stałe komisje problemowe: pracy wychowawczej, sportu i turystyki, kultury, socjalno-bytową, opieki, żywienia oraz finansów i gospodarki. W uzasadnionych przypadkach mogą być tworzone inne stałe komisje.
2. Mogą być powoływane komisje dla wykonania zadań doraźnych.
3. W ramach komisji mogą działać wszyscy rodzice uczniów danej szkoły oraz członkowie innych organizacji.
4. W ramach wszystkich komisji problemowych mogą działać wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły.
5. Do komisji mogą być powoływani przedstawiciele samorządu szkolnego.§ 10.W zespole szkół może być utworzona jedna Rada Rodziców.§ 11.Członkowie Rady Rodziców pełnią swoje funkcje społecznie.IV. Organizacja pracy i zadania poszczególnych ogniw


§ 12.Zadaniem rady klasowej rodziców jest przede wszystkim realizacja celów regulaminowych na terenie danej klasy, a w szczególności:
- dostosowanie zadań zawartych w §.3 do konkretnych potrzeb klasy wyrażanych przez rodziców, uczniów,
- współdziałanie ze wszystkimi rodzicami i włączanie ich do realizacji swego planu pracy,
- współdziałanie z przewodniczącym i prezydium w celu realizacji zadań o charakterze ogólnoszkolnym,
- zwoływanie, z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy klasy, zebrań rodziców w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku,
- opracowanie planów działalności rady klasowej na dany rok szkolny,
- składanie sprawozdań ze swej działalności.§ 13.Zadaniem przewodniczącego jest kierowanie całokształtem prac, a w szczególności:
- dostosowanie do konkretnych potrzeb szkoły zadań zawartych w §.3,
- opracowanie projektu planu działalności wraz z planem finansowym na dany rok szkolny z uwzględnieniem zamierzeń rad klasowych oraz zadań wynikających z planu dydaktyczno - wychowawczego szkoły i przedstawienie go do zatwierdzenia,
- dokonanie podziału zadań i obowiązków między wiceprzewodniczących,
- współdziałanie ze wszystkimi członkami, włączanie ich do realizacji planu pracy,
- zwoływanie i prowadzenie zebrań rady rodziców (komitetu rodzicielskiego) oraz prezydium,
- określanie zakresu zadań dla komisji stałych i doraźnych,
- kierowanie działalnością finansowo-gospodarczą,
- przekazywanie opinii i postulatów wobec dyrektora szkoły i rady pedagogicznej, reprezentowanie rady rodziców na zewnątrz.§ 14.1. Zadaniem sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji pracy, a w szczególności:
- opracowywanie harmonogramu prac i zebrań oraz kierowanie jego realizacją,
- organizacyjne przygotowanie zebrań prezydium,
- nadzorowanie terminowości prac komisji,
- prowadzenie korespondencji i dokumentacji oraz zapewnienie prawidłowego jej przechowywania.§ 15.Zadaniem skarbnika jest prowadzenie całokształtu działalności finansowo-gospodarczej, a w szczególności wypełnianie obowiązków określonych przepisami prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości.§ 16.Zadaniem prezydium jest bieżące kierowanie pracą w okresie między zebraniami, a w szczególności:
- koordynowanie działalności rad klasowych rodziców,
- nadzór nad pracą komisji,
- zatwierdzanie harmonogramu realizacji planu pracy,
- decydowanie o działalności finansowo-gospodarczej,
- odbywanie zebrań, zwoływanych przez przewodniczącego lub na wniosek dyrektora szkoły, w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące,
- składanie okresowych sprawozdań z działalności przed ogólnym zebraniem rodziców.§ 17.


Zadaniem komisji jest wykonywanie stałych i doraźnych prac, a w szczególności:
- realizacja zadań postawionych przez radę rodziców lub jego prezydium,
- podejmowanie z własnej inicjatywy nowych zadań wynikających z potrzeb szkoły oraz zgłaszanie przewodniczącemu lub prezydium wniosków z nich wynikających,
- składanie sprawozdań ze swoich prac przed prezydium.§ 18.


Zadaniem komisji rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością działalności poszczególnych ogniw z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
- kontrolowanie raz w roku działalności w zakresie zgodności z przepisami regulaminu i uchwałami rady rodziców,
- kontrolowanie raz w roku działalności finansowo-gospodarczej w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości,
- kontrolowanie działalności ogniw na żądanie dyrektora szkoły, rodziców lub organu nadzorującego szkołę,
- składanie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi.V. Zasady działalności finansowo-gospodarczej


§ 19.


Rada Rodziców prowadzi działalność finansową w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady w jednostkach resortu edukacji narodowej.§ 20.


1. Fundusze powstają z dochodów osiąganych z własnej działalności statutowej, składek rodziców, z dobrowolnych wpłat osób prawnych i fizycznych.
2. Wysokość minimalnej dobrowolnej rocznej składki rodziców ustala się większością 2/3 głosów na ogólnym zebraniu rady rodziców przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Rodzice mogą zadeklarować, równoważne minimalnej rocznej składce, świadczenia w naturze lub robociźnie. Na tym zebraniu ustala się również wysokość obowiązkowej składki ubezpieczeniowej na dany rok szkolny.
3. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od określonej w ust.2.
4. Rada klasowa, na wniosek wychowawcy klasy, może w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnić określonych rodziców z wnoszenia części lub całości składki.
5. Rodzice wpłacają składkę semestralnie.
6. Rodzice uczniów klas kończących szkołę zwolnieni są z wnoszenia składki za drugi semestr z powodu ponoszenia pewnych kosztów związanych z wykonywaniem prac dyplomowych, organizacją matury i egzaminów.§ 21.


Fundusze mogą być użytkowane na działalność określoną w §.3 ust.1-4.


VI. Postanowienia końcowe§ 22.


1. Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z obowiązującym prawem.
2. Uchwały zapadają z wyjątkiem par.20 ust.2 zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności przynajmniej połowy uprawnionych.
3. Jeżeli uchwały i inne decyzje są sprzeczne z obowiązującym prawem lub interesem szkoły - dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie.§ 23.


1. Kadencja Rady Rodziców trwa 3 lata.
2. Członkowie nie wywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji przez właściwe klasowe lub ogólne zebranie rodziców.
3. Na miejsce odwołanych lub ustępujących członków wybiera się nowych.
4. Ustępująca rada rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej, co powinno nastąpić nie później niż po miesiącu po odbyciu się klasowych zebrań rodziców.
5. Działalność finansową rada rodziców rozpoczyna od początku roku szkolnego 1999/2000.


Anna Kudrawczuk
Ostatnio zmodyfikowany: 2023-11-22 12:44:23

Powrót
<<

  Copyright © 2001-2024 Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych
ZSEIS Group - Krystian Chrystowicz, Kajetan Hryńczuk, opiekun mgr Mariusz Kmiećkowiak

Odwiedziło nas już  osób.  

                Valid XHTML 1.0 Transitional   Poprawny CSS!   Statystyka serwera  Webmail 
Praca dla absolwenta
Drogi Absolwencie ELEKTRONIKA!
Jeśli ukończyłeś szkołę i szukasz stałej lub wakacyjnej pracy, zapoznaj się z ofertami lokalnych pracodawców.
Kliknij i zobacz aktualne oferty pracy

Zapraszamy firmy do współpracy i partnerstwa z naszą szkołą
TO MIEJSCE NA WASZĄ REKLAMĘ!!!!


Seco/Warwick
13 stycznia 2016r podpisaliśmy z firmą SECO/WARWICK porozumienie o współpracy. Firma obejmie patronatem nową pracownię dydaktyczną - sterowania PLC. Otwarcie pracowni planujemy pod koniec marca.

POLAND, RUSSIA, GERMANY, FRANCE,USA, INDIA, CHINA
SECO/WARWICK jest technologicznym liderem innowacyjnych rozwiązań do obróbki cieplnej metali. Specjalizacja firmy obejmuje rozwiązania typu end-to-end dla 5 kategorii: obróbki cieplnej w próżni, aluminium i w atmosferach oraz lutowanie wymienników ciepła i metalurgii próżniowej.
Grupa SECO/WARWICK to 10 spółek na 3 kontynentach z klientami w 70 krajach. Grupa dostarcza standardowe lub dedykowane, supernowoczesne urządzenia i technologie do obróbki cieplnej do czołowych firm z branży samochodowej, lotniczej elektronicznej, maszynowej, narzędziowej, medycznej, recyklingowej, energetycznej włącznie z atomową, wiatrową, paliwową i słoneczną oraz produkcji: stali, tytanu i aluminium.
Z podpisaniem dokumentu o współpracy wiąże się szereg korzyści: praktyki, szkolenia dla uczniów w szkole i w siedzibie firmy - wycieczki dydaktyczne, staże i doposażenie pracowni - pracownia patronacka.
Partnerzy