ul. Staszica 2,
65-175 Zielona Góra
tel. (068) 452-51-00

e-mail: sekretariat@zseis.zgora.pl

 

PROCEDURY BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIA w roku szk. 2021/22 
W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO ELEKTRONIK W ZIELONEJ GÓRZE
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK

PROCEDURY BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIA W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO ELEKTRONIK W ZIELONEJ GÓRZE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK

Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem COVID-19

PROCEDURA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA I UDOSTĘPNIANIA KSIĘGOZBIORU BIBLIOTEKI CKZIU NR 2 „ELEKTRONIK" W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

Procedury organizacji matur (EM) egzaminów zawodowych (EPKwZ, EZ) 2020 w CKZiU nr 2 Elektronik Zielona Góra

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA w CKZiU Nr 2 Elektronik w Zielonej Górze

w sprawie sposobu organizacji działalności szkoły

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19

 

 

W związku ze szczególną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa i potrzebą ograniczenia funkcjonowania szkoły

Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),
 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),
 • Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem izwalczaniem COVID-19.
 • Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wzwiązku zzapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań wokresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wzwiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W celu zapewnienia właściwego skutecznego funkcjonowania szkoły w tym okresie wprowadzam i zobowiązuję wszystkich pracowników szkoły do przestrzegania następujących zasad organizacji i pracy szkoły.

 

         I. Organizacja nauczania na odległość tzw. e-learningu i sposób komunikacji.

1.      Wszyscy nauczyciele pozostają w ciągłej gotowości do pracy.

2.      Przekazywanie informacji nauczycielom odbywa się przez e-dziennik, służbową pocztę elektroniczną lub telefonicznie lub innymi środkami komunikacji.

3.      Przekazywanie informacji uczniom i ich rodzicom odbywa się przez e-dziennik, pocztę elektroniczną, kanałami on-line (np. discord) lub telefonicznie.

4.       Informacje dotyczące zasad funkcjonowania szkoły przekazuje dyrektor lub wicedyrektorzy.

5.      Informacje dotyczące realizacji zajęć podczas nauczania na odległość przekazuje uczniom lub ich rodzicom wychowawca i nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

6.      Nauczanie na odległość odbywa się zgodnie z planem.

 

 1. Zasady współpracy wychowawcy i nauczyciela przedmiotu z uczniami i ich rodzicami w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.

1.      Nauczanie na odległość koordynuje i nadzoruje wychowawca klasy.

2.      Wychowawca pozostaje w kontakcie z innymi nauczycielami uczącymi                       w danej klasie i interweniuje w przypadku niewywiązywania się ucznia ze swoich obowiązków.

3.      Nauczyciel przedmiotu informuje uczniów i/lub rodziców o dostępie do materiałów zamieszczonych on-line, o zadanych pracach i terminie ich wykonania, o terminie lekcji on-line.

4.      Zajęcia z nauczycielem prowadzone zdalnie, nie mogą być nagrywane bez jego zgody.

5.      W przypadku wystąpienia trudności w kontakcie z uczniem nauczyciel informuje o tym fakcie poprzez dziennik elektroniczny rodziców lub opiekunów, w następnej kolejności wychowawcę  klasy.

6.      Wychowawca klasy kontaktuje się z rodzicami lub opiekunami, a przypadku dalszego braku kontaktu informuje o tym fakcie dyrekcję szkoły.

 

       III. Obowiązki pedagoga i psychologa szkolnego w trakcie prowadzenia nauczania zdalnego

Pedagog/psycholog szkolny ma obowiązek:

1.      ustalenia form i czasu kontaktu z uczniami i rodzicami i poinformowania               o tym fakcie dyrektora szkoły, w tym ustalenie godzin dyżuru telefonicznego lub innego środka komunikacji  dla uczniów i rodziców,

2.      świadczenia zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności:

a.       otoczenia opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią koronawirusa,

b.      inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

c.       minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się w wyniku wdrażania nauczania zdalnego,

d.      otoczenia opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności                   z adaptacją do nauczania zdalnego,

e.       udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do nauczania zdalnego,

3.      wspomagania nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów w kontekście nauczania zdalnego.

 

 1. Tygodniowy zakres treści nauczania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły .
 1. Nauczanie na odległość odbywa się zgodnie z obowiązującym planem.
 2. Czas jednostki lekcyjnej pozostaje bez zmian - 45 minut.
 3. Nauczyciel przedmiotu przygotowuje treści nauczania na dany tydzień zgodnie z przyznaną ilością godzin z danego przedmiotu z uwzględnieniem:
 1. równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
 2. możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
 3. zróżnicowania zajęć w każdym dniu,
 4. łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
 5. ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć.
 1. Terminy wykonania zadań oraz sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów powinny być zgodne z tygodniowym planem zajęć, z podaniem terminu realizacji.
 2. Nauczyciele prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w trybie nauczania na odległość. W każdym przypadku do dyspozycji ucznia jest pedagog i psycholog.
 3. Nauczyciele, którym przydzielono zajęcia w ramach nauczania indywidualnego, prowadzą je zdalnie i dokumentują w dzienniku elektronicznym i tradycyjnym /zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole/.
 4. Program nauczania może ulec modyfikacji w taki sposób, że część kształcenia przewidzianego do realizacji w klasach programowo wyższych może być zrealizowana w roku szkolnym 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, jeżeli dotychczas nabyta przez uczniów wiedza i umiejętności na to pozwalają, a część kształcenia niemożliwa do realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik lub innego sposobu kształcenia może być zrealizowana w klasach programowo wyższych w następnych latach szkolnych.

 

 1. Sposoby monitorowania postępów uczniów, weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, informowanie uczniów/rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych ocenach.
 1. Nauczyciele na bieżąco informują uczniów/rodziców o postępach w nauce i otrzymanych ocenach.
 2. W przypadku, gdy uczeń nie realizuje zadań, nauczyciel przedmiotu informuje wychowawcę klasy.
 3. Wychowawca klasy ma obowiązek kontaktu z uczniem/rodzicem przez e-dziennik mailowo lub telefonicznie w celu wyjaśnienia sytuacji.
 4. W przypadku dalszego braku kontaktu z uczniem wychowawca informuje o tym fakcie dyrekcję szkoły, która podejmuje dalsze działania.

 

 1. Warunki i sposoby przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności.
 1. Egzamin klasyfikacyjny oraz sprawdzian wiadomości i umiejętności odbywają się                 w oparciu o zapisy Statutu .
 2. Sposoby przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności:
 1. on-line w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi.
 2. w szkole - na wniosek ucznia lub nauczyciela, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa.

 

 1. Warunki i sposoby ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny.
 1. Nauczyciel ustala ocenę z zachowania zgodnie z zapisami Statutu.
 2.  Uczeń, który ma zastrzeżenia co do wystawionej oceny z zachowania, składa je na piśmie do dyrektora szkoły za pomocą poczty elektronicznej po uprzednim kontakcie ze szkołą.
 3. Dyrektor szkoły:
 1. sprawdza, czy wychowawca zachował procedury przewidziane w Statucie przeprowadza rozmowę z uczniem i wychowawcą (za pomocą telefonu lub innego dostępnego komunikatora)
 2. ustala ostateczną ocenę z zachowania.

 

 1. Sposób dokumentowania realizacji zadań w okresie zdalnego nauczania.
 1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami wykorzystując do tego e-dziennik .  Uonet+ Vulcan
 2. Wszyscy nauczyciele wpisują lekcje do dziennika elektronicznego zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
 3. Obecność uczniów jest rejestrowana w dzienniku:
 1. po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia przez ucznia materiałów z danego tematu (przez e-dziennik - w danym dniu),
 2. po sprawdzeniu obecności w przypadku lekcji prowadzonej w czasie rzeczywistym on-line,
 3. lub inny sposób wybrany przez nauczyciela,
 4. jeżeli materiały przekazywane przez nauczycieli nie zostaną zweryfikowane przez ucznia (brak odesłania zadania, notatki, itp.) uczeń musi usprawiedliwić swoją nieobecność,
 5. nieobecności i brak kontaktu w lekcjach może skutkować wystawieniem oceny niedostatecznej oraz brakiem promocji do klasy następnej.
 1. Bibliotekarze i pedagodzy wypełniają swoje dzienniki.

 

 1. Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć.
 1. W okresie prowadzenia kształcenia na odległość zajęcia prowadzone są zgodnie z wyborem nauczyciela:

a. www.epodreczniki.pl

b. wsipnet.pl

c. Office 365

d. Messenger

e. Eduelo

f. Khan Academy

g. z wykorzystaniem Dysku Google

h. kanały Discorda

i. poprzez Google Classroom

j. poprzez Google Hangouts

k. z wykorzystaniem dostępnych komunikatorów

l. z wykorzystaniem innych dostępnych narzędzi.

 1. Materiały wykorzystywane podczas nauczania na odległość:
 1. materiały przygotowane bądź wskazane przez nauczyciela
 2. materiały rekomendowane przez MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna)
 3. materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii.

 

 1. Konsultacje dla uczniów i rodziców
 1. Konsultacje dla uczniów i rodziców odbywają się przez:
 1. e-dziennik lub pocztę elektroniczną
 2. telefonicznie - tylko w przypadku, gdy nauczyciel udostępni swój prywatny numer telefonu
 3. komunikatory i narzędzia wykorzystywane do prowadzenia zajęć.
 1. Uczeń lub rodzic może skontaktować się ze szkołą telefonicznie lub mailem - dane kontaktowe na stronie szkoły.
 2. Obowiązuje harmonogram konsultacji zamieszczony na stronie szkoły.
 3. Podczas konsultacji prowadzonych z wykorzystaniem komunikatora obowiązuje zakaz nagrywania wypowiedzi bez zgody jej autora.

 

 1. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego prowadzi się:
 1. z teoretycznych przedmiotów zawodowych
 2. z zajęć praktycznych - wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.
 1. Program nauczania zawodu może ulec modyfikacji w taki sposób, że część kształcenia przewidzianego do realizacji w klasach programowo wyższych może być zrealizowana w roku szkolnym 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, jeżeli dotychczas nabyte przez uczniów wiedza i umiejętności na to pozwalają, a część kształcenia niemożliwa do realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik lub innego sposobu kształcenia może być zrealizowana w klasach programowo wyższych w następnych latach szkolnych.
 2. W przypadku praktyk zawodowych, zaplanowanych do zrealizowania w okresie, w którym realizowane jest nauczanie na odległość, praktyki realizuje się do końca roku szkolnego 2019/2020.
 3. W uzasadnionych przypadkach praktyka zawodowa może być zrealizowana w kolejnym roku szkolnym.

 

 

We wszystkich sprawach, które nie zostały objęte procedurą, decyzję, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, podejmuje dyrektor szkoły.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Dyrektor

Stanisław Rogulski


Mariusz Kmiećkowiak
Ostatnio zmodyfikowany: 2021-08-25 08:42:33

Powrót
<<

  Copyright © 2001-2024 Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych
ZSEIS Group - Krystian Chrystowicz, Kajetan Hryńczuk, opiekun mgr Mariusz Kmiećkowiak

Odwiedziło nas już  osób.  

                Valid XHTML 1.0 Transitional   Poprawny CSS!   Statystyka serwera  Webmail 
Praca dla absolwenta
Drogi Absolwencie ELEKTRONIKA!
Jeśli ukończyłeś szkołę i szukasz stałej lub wakacyjnej pracy, zapoznaj się z ofertami lokalnych pracodawców.
Kliknij i zobacz aktualne oferty pracy

Zapraszamy firmy do współpracy i partnerstwa z naszą szkołą
TO MIEJSCE NA WASZĄ REKLAMĘ!!!!


Seco/Warwick
13 stycznia 2016r podpisaliśmy z firmą SECO/WARWICK porozumienie o współpracy. Firma obejmie patronatem nową pracownię dydaktyczną - sterowania PLC. Otwarcie pracowni planujemy pod koniec marca.

POLAND, RUSSIA, GERMANY, FRANCE,USA, INDIA, CHINA
SECO/WARWICK jest technologicznym liderem innowacyjnych rozwiązań do obróbki cieplnej metali. Specjalizacja firmy obejmuje rozwiązania typu end-to-end dla 5 kategorii: obróbki cieplnej w próżni, aluminium i w atmosferach oraz lutowanie wymienników ciepła i metalurgii próżniowej.
Grupa SECO/WARWICK to 10 spółek na 3 kontynentach z klientami w 70 krajach. Grupa dostarcza standardowe lub dedykowane, supernowoczesne urządzenia i technologie do obróbki cieplnej do czołowych firm z branży samochodowej, lotniczej elektronicznej, maszynowej, narzędziowej, medycznej, recyklingowej, energetycznej włącznie z atomową, wiatrową, paliwową i słoneczną oraz produkcji: stali, tytanu i aluminium.
Z podpisaniem dokumentu o współpracy wiąże się szereg korzyści: praktyki, szkolenia dla uczniów w szkole i w siedzibie firmy - wycieczki dydaktyczne, staże i doposażenie pracowni - pracownia patronacka.
Partnerzy