ul. Staszica 2,
65-175 Zielona Góra
tel. (068) 452-51-00

e-mail: sekretariat@zseis.zgora.pl

Procedury organizacji matur (EM) egzaminów zawodowych (EPKwZ, EZ) 2020 w CKZiU nr 2 Elektronik Zielona Góra

 

 

Procedura organizacji konsultacji na terenie CKZiU nr 2 Elektronik w Zielonej Górze od 25.05.2020

Podstawowe wytyczne dotyczące m.in. tego, kto może przyjść na konsultacje na terenie szkoły i warsztatów szkolnych

1.      Na konsultacje może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.      Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w konsultacjach nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3.      Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z uczniem na teren szkoły,
z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4.      Podczas konsultacji w szkole mogą przebywać wyłącznie:

a.       uczestniczący w konsultacjach

b.      osoby zaangażowane w konsultacje tj. nauczyciele

c.       inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.

d.      pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów.

Środki bezpieczeństwa osobistego

1.      Czekając na wejście do szkoły albo sali, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.      Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą - w szczególności
w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust
i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.
z wyjątkiem sal  po zajęciu miejsc przez uczniów.

Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

1.      Przy wejściu do szkoły należy wywiesić informację:

 1.  
  1. dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu
  2. zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej
  3. zawierającą adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego
  4. zawierającą numery telefonów do służb medycznych
  5. zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590).

1.      Przy wejściu do szkoły należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz zamieścić informację o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.

2.      Płyn do dezynfekcji rąk powinien być również dostępny w każdej sali. Obok płynu należy umieścić informację na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

3.      Ławki w sali należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy uczniami zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku.

4.      Sale należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich uczniów, mniej więcej co godzinę w trakcie zajęć (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po zajęciach, dbając o zapewnienie komfortu zdających.

5.      Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

6.      W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych - jeśli jeszcze tego nie zrobiono - należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem - instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.

7.      Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.

8.      Ławki oraz krzesła w sali należy dezynfekować przed
i po każdym spotkaniu.

9.      Dezynfekować należy również wszelki sprzęt użyty w ramach konsultacji (klawiatury, myszki i monitory dotykowe, laptopy itp.)

10.  Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń lub przedmiotów.

11.  Na terenie szkoły lub ośrodka należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub nauczyciela

1.    Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby, nauczyciel informuje o tym Dyrektora, który zapewnia odizolowanie ucznia,

2.    Nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji,

3.    Pielęgniarka szkolna bezzwłocznie odizolowuje ucznia do izolatorium, pozostaje z uczniem utrzymując minimum 2m odległości,

4.    Dyrektor zawiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną, w razie złego stanu ucznia dzwoni na numer 112

5.    Po otrzymaniu od Dyrektora lub nauczyciela informacji o stanie zdrowia ucznia, rodzic niepełnoletniego ucznia jest zobowiązany do odebrania go ze szkoły

6.    Podobne zasady postępowania dotyczą również nauczyciela.

 

 

 

 

PROCEDURA w CKZiU Nr 2 Elektronik w Zielonej Górze

w sprawie sposobu organizacji działalności szkoły

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19

 

 

W związku ze szczególną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa i potrzebą ograniczenia funkcjonowania szkoły

Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),
 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),
 • Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem izwalczaniem COVID-19.
 • Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wzwiązku zzapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań wokresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wzwiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

W celu zapewnienia właściwego skutecznego funkcjonowania szkoły w tym okresie wprowadzam i zobowiązuję wszystkich pracowników szkoły do przestrzegania następujących zasad organizacji i pracy szkoły.

 

         I. Organizacja nauczania na odległość tzw. e-learningu i sposób komunikacji.

1.      Wszyscy nauczyciele pozostają w ciągłej gotowości do pracy.

2.      Przekazywanie informacji nauczycielom odbywa się przez e-dziennik, służbową pocztę elektroniczną lub telefonicznie lub innymi środkami komunikacji.

3.      Przekazywanie informacji uczniom i ich rodzicom odbywa się przez e-dziennik, pocztę elektroniczną, kanałami on-line (np. discord) lub telefonicznie.

4.       Informacje dotyczące zasad funkcjonowania szkoły przekazuje dyrektor lub wicedyrektorzy.

5.      Informacje dotyczące realizacji zajęć podczas nauczania na odległość przekazuje uczniom lub ich rodzicom wychowawca i nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

6.      Nauczanie na odległość odbywa się zgodnie z planem.

 

 1. Zasady współpracy wychowawcy i nauczyciela przedmiotu z uczniami i ich rodzicami w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły.

1.      Nauczanie na odległość koordynuje i nadzoruje wychowawca klasy.

2.      Wychowawca pozostaje w kontakcie z innymi nauczycielami uczącymi                       w danej klasie i interweniuje w przypadku niewywiązywania się ucznia ze swoich obowiązków.

3.      Nauczyciel przedmiotu informuje uczniów i/lub rodziców o dostępie do materiałów zamieszczonych on-line, o zadanych pracach i terminie ich wykonania, o terminie lekcji on-line.

4.      Zajęcia z nauczycielem prowadzone zdalnie, nie mogą być nagrywane bez jego zgody.

5.      W przypadku wystąpienia trudności w kontakcie z uczniem nauczyciel informuje o tym fakcie poprzez dziennik elektroniczny rodziców lub opiekunów, w następnej kolejności wychowawcę  klasy.

6.      Wychowawca klasy kontaktuje się z rodzicami lub opiekunami, a przypadku dalszego braku kontaktu informuje o tym fakcie dyrekcję szkoły.

 

       III. Obowiązki pedagoga i psychologa szkolnego w trakcie prowadzenia nauczania zdalnego

Pedagog/psycholog szkolny ma obowiązek:

1.      ustalenia form i czasu kontaktu z uczniami i rodzicami i poinformowania               o tym fakcie dyrektora szkoły, w tym ustalenie godzin dyżuru telefonicznego lub innego środka komunikacji  dla uczniów i rodziców,

2.      świadczenia zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności:

a.       otoczenia opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią koronawirusa,

b.      inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,

c.       minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się w wyniku wdrażania nauczania zdalnego,

d.      otoczenia opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności                   z adaptacją do nauczania zdalnego,

e.       udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do nauczania zdalnego,

3.      wspomagania nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów w kontekście nauczania zdalnego.

 

 1. Tygodniowy zakres treści nauczania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły .
 1. Nauczanie na odległość odbywa się zgodnie z obowiązującym planem.
 2. Czas jednostki lekcyjnej pozostaje bez zmian - 45 minut.
 3. Nauczyciel przedmiotu przygotowuje treści nauczania na dany tydzień zgodnie z przyznaną ilością godzin z danego przedmiotu z uwzględnieniem:
 1. równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
 2. możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
 3. zróżnicowania zajęć w każdym dniu,
 4. łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
 5. ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć.
 1. Terminy wykonania zadań oraz sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów powinny być zgodne z tygodniowym planem zajęć, z podaniem terminu realizacji.
 2. Nauczyciele prowadzą zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w trybie nauczania na odległość. W każdym przypadku do dyspozycji ucznia jest pedagog i psycholog.
 3. Nauczyciele, którym przydzielono zajęcia w ramach nauczania indywidualnego, prowadzą je zdalnie i dokumentują w dzienniku elektronicznym i tradycyjnym /zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole/.
 4. Program nauczania może ulec modyfikacji w taki sposób, że część kształcenia przewidzianego do realizacji w klasach programowo wyższych może być zrealizowana w roku szkolnym 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, jeżeli dotychczas nabyta przez uczniów wiedza i umiejętności na to pozwalają, a część kształcenia niemożliwa do realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik lub innego sposobu kształcenia może być zrealizowana w klasach programowo wyższych w następnych latach szkolnych.

 

 1. Sposoby monitorowania postępów uczniów, weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, informowanie uczniów/rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych ocenach.
 1. Nauczyciele na bieżąco informują uczniów/rodziców o postępach w nauce i otrzymanych ocenach.
 2. W przypadku, gdy uczeń nie realizuje zadań, nauczyciel przedmiotu informuje wychowawcę klasy.
 3. Wychowawca klasy ma obowiązek kontaktu z uczniem/rodzicem przez e-dziennik mailowo lub telefonicznie w celu wyjaśnienia sytuacji.
 4. W przypadku dalszego braku kontaktu z uczniem wychowawca informuje o tym fakcie dyrekcję szkoły, która podejmuje dalsze działania.

 

 1. Warunki i sposoby przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności.
 1. Egzamin klasyfikacyjny oraz sprawdzian wiadomości i umiejętności odbywają się                 w oparciu o zapisy Statutu .
 2. Sposoby przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego oraz sprawdzianu wiadomości i umiejętności:
 1. on-line w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi.
 2. w szkole - na wniosek ucznia lub nauczyciela, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa.

 

 1. Warunki i sposoby ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny.
 1. Nauczyciel ustala ocenę z zachowania zgodnie z zapisami Statutu.
 2.  Uczeń, który ma zastrzeżenia co do wystawionej oceny z zachowania, składa je na piśmie do dyrektora szkoły za pomocą poczty elektronicznej po uprzednim kontakcie ze szkołą.
 3. Dyrektor szkoły:
 1. sprawdza, czy wychowawca zachował procedury przewidziane w Statucie przeprowadza rozmowę z uczniem i wychowawcą (za pomocą telefonu lub innego dostępnego komunikatora)
 2. ustala ostateczną ocenę z zachowania.

 

 1. Sposób dokumentowania realizacji zadań w okresie zdalnego nauczania.
 1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami wykorzystując do tego e-dziennik .  Uonet+ Vulcan
 2. Wszyscy nauczyciele wpisują lekcje do dziennika elektronicznego zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
 3. Obecność uczniów jest rejestrowana w dzienniku:
 1. po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia przez ucznia materiałów z danego tematu (przez e-dziennik - w danym dniu),
 2. po sprawdzeniu obecności w przypadku lekcji prowadzonej w czasie rzeczywistym on-line,
 3. lub inny sposób wybrany przez nauczyciela,
 4. jeżeli materiały przekazywane przez nauczycieli nie zostaną zweryfikowane przez ucznia (brak odesłania zadania, notatki, itp.) uczeń musi usprawiedliwić swoją nieobecność,
 5. nieobecności i brak kontaktu w lekcjach może skutkować wystawieniem oceny niedostatecznej oraz brakiem promocji do klasy następnej.
 1. Bibliotekarze i pedagodzy wypełniają swoje dzienniki.

 

 1. Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć.
 1. W okresie prowadzenia kształcenia na odległość zajęcia prowadzone są zgodnie z wyborem nauczyciela:

a. www.epodreczniki.pl

b. wsipnet.pl

c. Office 365

d. Messenger

e. Eduelo

f. Khan Academy

g. z wykorzystaniem Dysku Google

h. kanały Discorda

i. poprzez Google Classroom

j. poprzez Google Hangouts

k. z wykorzystaniem dostępnych komunikatorów

l. z wykorzystaniem innych dostępnych narzędzi.

 1. Materiały wykorzystywane podczas nauczania na odległość:
 1. materiały przygotowane bądź wskazane przez nauczyciela
 2. materiały rekomendowane przez MEN (https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna)
 3. materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii.

 

 1. Konsultacje dla uczniów i rodziców
 1. Konsultacje dla uczniów i rodziców odbywają się przez:
 1. e-dziennik lub pocztę elektroniczną
 2. telefonicznie - tylko w przypadku, gdy nauczyciel udostępni swój prywatny numer telefonu
 3. komunikatory i narzędzia wykorzystywane do prowadzenia zajęć.
 1. Uczeń lub rodzic może skontaktować się ze szkołą telefonicznie lub mailem - dane kontaktowe na stronie szkoły.
 2. Obowiązuje harmonogram konsultacji zamieszczony na stronie szkoły.
 3. Podczas konsultacji prowadzonych z wykorzystaniem komunikatora obowiązuje zakaz nagrywania wypowiedzi bez zgody jej autora.

 

 1. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego prowadzi się:
 1. z teoretycznych przedmiotów zawodowych
 2. z zajęć praktycznych - wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.
 1. Program nauczania zawodu może ulec modyfikacji w taki sposób, że część kształcenia przewidzianego do realizacji w klasach programowo wyższych może być zrealizowana w roku szkolnym 2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, jeżeli dotychczas nabyte przez uczniów wiedza i umiejętności na to pozwalają, a część kształcenia niemożliwa do realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik lub innego sposobu kształcenia może być zrealizowana w klasach programowo wyższych w następnych latach szkolnych.
 2. W przypadku praktyk zawodowych, zaplanowanych do zrealizowania w okresie, w którym realizowane jest nauczanie na odległość, praktyki realizuje się do końca roku szkolnego 2019/2020.
 3. W uzasadnionych przypadkach praktyka zawodowa może być zrealizowana w kolejnym roku szkolnym.

 

 

We wszystkich sprawach, które nie zostały objęte procedurą, decyzję, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, podejmuje dyrektor szkoły.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Dyrektor

Stanisław Rogulski


Waldek Drapikowski
Ostatnio zmodyfikowany: 2020-05-28 11:04:51

Powrót
<<

  Copyright © 2001-2020 Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych
ZSEIS Group - Krystian Chrystowicz, Kajetan Hryńczuk, opiekun mgr Mariusz Kmiećkowiak

Odwiedziło nas już  osób.  

                Valid XHTML 1.0 Transitional   Poprawny CSS!   Statystyka serwera  Webmail 
Praca dla absolwenta
Drogi Absolwencie ELEKTRONIKA!
Jeśli ukończyłeś szkołę i szukasz stałej lub wakacyjnej pracy, zapoznaj się z ofertami lokalnych pracodawców.
Kliknij i zobacz aktualne oferty pracy

Zapraszamy firmy do współpracy i partnerstwa z naszą szkołą
TO MIEJSCE NA WASZĄ REKLAMĘ!!!!


Seco/Warwick
13 stycznia 2016r podpisaliśmy z firmą SECO/WARWICK porozumienie o współpracy. Firma obejmie patronatem nową pracownię dydaktyczną - sterowania PLC. Otwarcie pracowni planujemy pod koniec marca.

POLAND, RUSSIA, GERMANY, FRANCE,USA, INDIA, CHINA
SECO/WARWICK jest technologicznym liderem innowacyjnych rozwiązań do obróbki cieplnej metali. Specjalizacja firmy obejmuje rozwiązania typu end-to-end dla 5 kategorii: obróbki cieplnej w próżni, aluminium i w atmosferach oraz lutowanie wymienników ciepła i metalurgii próżniowej.
Grupa SECO/WARWICK to 10 spółek na 3 kontynentach z klientami w 70 krajach. Grupa dostarcza standardowe lub dedykowane, supernowoczesne urządzenia i technologie do obróbki cieplnej do czołowych firm z branży samochodowej, lotniczej elektronicznej, maszynowej, narzędziowej, medycznej, recyklingowej, energetycznej włącznie z atomową, wiatrową, paliwową i słoneczną oraz produkcji: stali, tytanu i aluminium.
Z podpisaniem dokumentu o współpracy wiąże się szereg korzyści: praktyki, szkolenia dla uczniów w szkole i w siedzibie firmy - wycieczki dydaktyczne, staże i doposażenie pracowni - pracownia patronacka.
Partnerzy