ul. Staszica 2,
65-175 Zielona Góra
tel. (068) 452-51-00

e-mail: sekretariat@zseis.zgora.pl

„Szkoła winna być kuźnicą, gdzie wykuwają się najświętsze hasła, przepływać winno przez nią wszystko, co daje życie – ona najgłośniej wołać winna o prawa człowieka, piętnować najśmielej i najbezwzględniej to, co jest w niej zabagnionego. A uczynić to może tylko szkoła nie reperowana, sztukowana i odświeżana, a szkoła z gruntu inna.”

Janusz KorczakPodstawy prawne:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej (art.48 ust.1, art.53 ust.3, art. 70 ust.1, art.72 ust1)
 • Konwencja o Prawach Dziecka (art. 18, 1-3)
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, (art.1 ust. 1, 2, 4, 5, 11, 15; art.5 ust.7 pkt 4; art.22 ust.2 pkt 4; art.33 ust.1,3)
 • Karta nauczyciela (art. 6)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Statut Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze.


    Program został opracowany przez Zespół powołany decyzją Rady Pedagogicznej.
W programie na rok 2010/2011 uwzględniono założenia rządowego programu na lata 2008-2013 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Zgodnie z założeniami tego programu szkoła ma być miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla młodzieży, a zmiana relacji między uczniami, rodzicami oraz nauczycielami najskuteczniejszą metodą przeciwdziałania agresji oraz przemocy w szkole.
    Program kładzie szczególny nacisk na doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców, a także budowanie klimatu współpracy oraz szacunku i zaufania do szkoły. Szkoła ma wspierać rodzinę w jej funkcji wychowawczej. Młodzież potrzebuje dorosłych, którzy nauczą ich być ludźmi odpowiedzialnymi, otwartymi na innych, potrafiącymi porozumiewać się bez przemocy i konstruktywnie rozwiązywać konflikty.

Program Wychowawczy szkoły:

 1. Podstawowe założenia pracy wychowawczej
 2. Cele wychowawcze
 3. Zadania szkoły
 4. Metody pracy
 5. Harmonogram działań
 6. Sposób ewaluacji1.PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PRACY WYCHOWAWCZEJ

 1. Szkoła kształtuje system moralnych wartości człowieka, zapewnia uczniom możliwość pełnego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego w warunkach poszanowania godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
 2. Każdy członek społeczności szkolnej, świadomie wstępując do niej, decyduje się na jej współtworzenie, będąc odpowiedzialnym za dokonywane wybory.
 3. Podstawowym prawem i obowiązkiem w szkole jest nauka, uczestniczenie
  w zajęciach i zdobywanie jak najwyższych kwalifikacji zawodowych.
 4. Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami, oddziałując na młodzież swoją osobowością i postawą.
 5. Szkoła przygotowuje do samodzielnego podejmowania zadań w życiu społecznym
  i publicznym, pozostawiając uczniom pełną swobodę wyborów politycznych
  i światopoglądowych.
 6. Szkoła przygotowuje do prawidłowego funkcjonowania w życiu rodzinnym oraz tworzenia zdrowych środowisk życia, pracy i odpoczynku.
 7. Celem społeczności szkolnej jest wszechstronna pomoc wychowankowi w osiąganiu dojrzałej osobowości. Wszystkie działania wychowawcze winny służyć kształtowaniu
  i wypracowywaniu przez ucznia harmonii jego sfery fizycznej, intelektualnej
  i duchowej.

Cele i zadania
realizowane w ramach
PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO
Zespołu Szkół Elektronicznych
i Samochodowych
w Zielonej Górze


Cele
Zadania
Sposoby realizacji
Osoby odpowiedzialne
Termin realizacji


Kultura osobista, godność, szacunek wobec drugiego człowieka wyrażone właściwą postawą, pozytywnym stosunkiem do innych, stosownym strojem, dbałością
o estetykę pomieszczeń
i mienia publicznego.

  Propagowanie właściwego stosunku do pracowników szkoły, osób starszych, kolegów, opartego na szacunku, grzeczności, zasadach dobrego wychowania.
  Troska i dbałość
  o wygląd pomieszczeń szkoły.
  Schludny, estetyczny wygląd zgodny
  z postanowieniami Statutu Szkoły.  Dbałość
  o posługiwanie się poprawną polszczyzną.


  Kształtowanie umiejętności kulturalnego rozwiązywania konfliktów.

Lekcje wychowawcze - kształtowanie kulturalnej postawy wobec otoczenia. Lekcje przedmiotowe. Pogadanki. Warsztaty. Imprezy przygotowywane przez uczniów.


Lekcje wychowawcze - kształtowanie kultury osobistej ucznia. Lekcje przedmiotowe. Spotkania
z pielęgniarką szkolną.
Gazetki tematyczne
w gablotach szkolnych.
Korzystanie z rozrywek kulturalnych - kino, teatr, wystawy, wycieczki.


Olimpiady humanistyczne. Warsztaty, lekcje wychowawcze. komisje wychowawcze.

Wychowawcy
Nauczyciele
Pedagog szkolny
Wszyscy pracownicy szkoły

Wychowawcy
Nauczyciele
Pielęgniarka szkolna
Samorząd uczniowski


Wychowawcy Nauczyciele poloniści
i historycy


Wychowawcy
Pedagog szkolny
Dyr. ds. wych.
Rzecznik praw ucznia
  

Cały rok szkolny

Tolerancja
i szacunek wobec ludzi
o odmiennych poglądach, wobec różnych narodów, ras, wobec wyznawców różnych religii oraz światopoglądów.
  Dostarczanie wiedzy o prawach człowieka, zachowaniach, reakcjach na zachowania innych.
  Dążenie do wspólnej refleksji na temat problemów współczesnego świata i wdrażanie do twórczego zaangażowania w przemianę niesprawiedliwej rzeczywistości oraz poprawę losu innych ludzi.
  Przygotowanie do odpowiedzialności za losy kraju 
  i regionu, szacunek do pracy i nauki.

Lekcje wychowawcze. Lekcje języka polskiego, historii, WOS, religii - umożliwiające uczniom swobodę wypowiadania własnych przekonań oraz poglądów.

Pogadanki, warsztaty. Akcja krwiodawstwa. Szkolny wolontariat.

Udział uczniów w pracach Samorządu szkolnego. Lekcje wychowawcze. Warsztaty dotyczące wychowania obywatelskiego.

Wychowawcy
Nauczyciele WOS i religii

Pedagog szkolny
 
Opiekun Samorządu szkolnego

Cały rok
Przygotowanie do odpowiedzialności za losy kraju, regionu, szacunek do pracy i nauki.
  Uczenie odpowiedzialności za losy kraju
  i regionu.

  Szacunek do pracy i nauki.


  Poznawanie tradycji szkoły, patrona szkoły

Udział w pracach społecznych. Akcja „Sprzątanie świata”. Spotkania z przedstawicielami władz miasta, policji. Spotkania
z przedstawicielami świata nauki, kultury.
Stosowanie wewnątrzszkolnego systemu nagród. Wolontariat. Czytanie książek dzieciom w szpitalu.

Udział uczniów  w przygotowywaniu uroczystości szkolnych. Ślubowanie klas pierwszych. Rozwijanie tradycji szkoły.

Nauczyciele
Dyr. ds. wych.
Nauczyciele
Biblioteka
Nauczyciele
Wychowawcy

Cały rokwrzesieńSzacunek do Ojczyzny, poznawanie jej historii, tradycji, kultury oraz troska o utrzymanie i pomnażanie tego dziedzictwa.
  Poznawanie historii kraju.
  Poznawanie swojego kraju.


  Uczenie szacunku do Ojczyzny.

Uwzględnianie w patronatach klasowych rocznic (rocznica odzyskania niepodległości, uchwalenie Konstytucji 3 Maja); Lekcje wychowawcze. Wyjścia do teatru, kina, uczestnictwo w imprezach kulturalnych.

Tematyka lekcji języka polskiego, historii, WOS. Opieka nad miejscami pamięci narodowej. Wycieczki krajoznawcze (zwiedzanie muzeów, miejsc pamięci narodowej, poznawanie tradycji regionu); Działalność szczepu „Korczakowców”.

Wychowawcy
Pedagog szkolny
Nauczyciele historii, WOS

Wychowawcy
Nauczyciele Pedagog szkolny


 

Cały rok
Wg harmonogramu wycieczekOdpowiedzialność za drugiego człowieka.
  Pomoc koleżeńska w nauce, chorobie, trudnych sytuacjach.


  Reagowanie na krzywdę drugiego człowieka.
  Pomoc uczniom klas pierwszych
  w adaptacji
  w nowym środowisku.


  Rozpoznanie sytuacji uczniów klas pierwszych (opinie, sytuacja materialna, zdrowotna).

Lekcje wychowawcze.

Lekcje przedmiotowe.


Wolontariat. Powołanie komisji wychowawczej
w przypadku znęcania się fizycznego, psychicznego nad drugim uczniem, wyłudzanie pieniędzy oraz innych rzecz
y.

Lekcje integracyjne. Ślubowanie klas pierwszych. Spotkania z rodzicami klas pierwszych.Zapoznanie uczniów z nową szkołą.

Analiza dokumentów. Dofinansowanie do obiadów. Stypendia szkolne.

Pedagog,
Wychowawcy Nauczyciele


Pedagog szkolny, Nauczyciele
Dyr. ds. wych.Wychowawcy
Pedagog szkolny
Dyrekcja
Opiekun samorządu szkolnego

Pedagog szkolny
Wychowawcy

Cały rokWrzesień
Cały rokDążenie do budowania więzi między pokoleniami (uczeń-nauczyciel, dzieci-rodzice).
  Rozwijanie potrzeby więzi uczuciowej.


  Wspieranie rodziców
  w procesie wychowywania dzieci.
  Kształtowanie pozytywnych relacji między rówieśnikami.
Lekcje wychowawcze. Wycieczki klasowe, grupowe, międzyklasowe. Klasowe spotkania np. urodzinowe, wigilijne. Spotkania
z rodzicami.
Pedagogizacja rodziców. Spotkania rodziców
z pracownikami PPP, pracownikami socjalnymi, pedagogiem szkolnym, dyr. ds. wych.

Imprezy klasowe
i międzyklasowe.
Udział uczniów
w przygotowaniu uroczystości 
szkolnych, np. pożegnania klas maturalnych, klas ZSZ, otrzęsin uczniów klas pierwszych. Udział uczniów w organizacji połowinek, studniówki.

Wychowawcy
Nauczyciele
Wychowawcy Nauczyciele
Pedagog szkolny
Dyr. ds. wych.

Wychowawcy
Nauczyciele
Rodzice

Cały rok

Troska o powierzony sprzęt i inne dobra szkolne.
  Przyzwyczajanie uczniów do poszanowania mienia społecznego.

  Wyrabianie nawyku utrzymywania ładu, czystości
  i porządku na terenie szkoły
  i poza nią.

Lekcje wychowawcze. Rozliczanie szkód powstałych w wyniku: zagubienia, zniszczenia mienia szkolnego.

Troska opiekunów sal oraz wychowanków o wystrój gabinetów oraz dekorację korytarzy szkolnych. Dyżury nauczycieli na korytarzach podczas przerw. Dbałość
o teren szkoły
i przyszkolny.

Wychowawcy
Nauczyciele
Dyr. ds. wych.Dyrektor
Nauczyciele
Wychowawcy
Personel szkolny

Cały rok
Zdolność do samodzielnego myślenia oraz kształtowanie pożądanych postaw młodzieży - uczciwość, rzetelność, bezinteresowność, ofiarność itp.
  Rozwijanie samorządności uczniów.

  Zapoznanie uczniów
  z Regulaminem Szkoły, Statutem Szkoły, z ich prawami
  i obowiązkami.

  Kształtowanie twórczego podejścia uczniów do własnych zadań. Wyrabianie pozytywnych cech.     
   


  Bezinteresowny udział uczniów w akcji Honorowego Krwiodawstwa.

  Udział uzcniów w akcjach promujących szkołę, np. Dni Otwartych Drzwi

Praca w samorządzie klasowym, szkolnym, gazetce szkolnej. Udział przedstawicieli społeczności uczniowskiej w pracach Oświatowej Rady Młodzieżowej. Przygotowanie „Dni otwartych szkoły”. Lekcje wychowawcze. Lekcje WOS, przedsiębiorczości

Opracowanie programu wycieczek klasowych. Opracowanie
i przeprowadzenie patronatu klasowego.
Propozycje działalności klasy w roku szkolnym.

Organizowanie imprez typu „Dzień Wiosny”. Udział w akcjach charytatywnych. Pomoc koleżeńska.Oddawanie krwi w szkole i stacji HDK.

Opiekun samorządu szkolnego
Wychowawcy
Nauczyciele
Samorząd szkolny

Wychowawcy
Nauczyciele
Wychowawcy
Nauczyciele
Pedagog szkolny
Cały rok

Kilka razy
w roku
(w szkole)

Cały rok
(w stacji krwiodawstwa)Odporność na negatywny wpływ zjawisk patologicznych.
  Promocja zdrowia
  i profilaktyka uzależnień.
         
       
  Uświadomienie uczniom konieczności dbania
  o zdrowie fizyczne.

  Pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami (psychicznymi
  i fizycznymi).
        Pomoc uczniom
  z trudnościami
  w nauce.

Lekcje wychowawcze. Gromadzenie             i udostępnianie         w bibliotece szkolnej opracowań związanych z tematyką społeczną.

Gromadzenie             i udostępnianie         w czytelni szkolnej   filmów dostosowanych do wymaganej tematyki.

Organizowanie spotkań z pedagogami szkolnymi, przedstawicielami poradni uzależnień, przedstawicielami policji. Spotkania
z psychologiem.
Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne .

Zajęcia sportowe. Propagowanie turystyki. Akcje antynikotynowe, antyalkoholowe. Profilaktyka uzależnień. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, Poradnią Antyalkoholową, Opieką społeczną itp. Konsultacje

Wychowawcy Nauczyciele Nauczyciele-bibliotekarze

Wychowawcy Nauczyciele Nauczyciele-bibliotekarze

Pielęgniarka szkolna
Pedagog szkolny

Nauczyciele WF

Dyr. ds. wych

Cały rokNabycie kompetencji
i profesjonalizmu na rynku pracy.
  Dostarczanie elementarnej wiedzy ekonomicznej.


  Rozwijanie ducha przedsiębiorczości.

  Pomoc nauczycieli  i pedagogów w świadomym kształtowaniu orientacji i kariery zawodowej.


  Zapoznanie młodzieży klas maturalnych
  z możliwością dalszego kształcenia się.
  Zapoznanie młodzieży
  z możliwością podjęcia pierwszej pracy.
  Wykorzystanie wiedzy szkolnej
  w praktyce.

Lekcje wychowawcze. Lekcje przedsiębiorczości. Lekcje WOS, lekcje historii. Konkursy. Olimpiady. Organizowanie spotkańz pedagogami szkolnymi, pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy, Doradcami Zawodowymi.      Udział w akcji „Dni otwartych na uczelniach”.   Wycieczki do zakładów pracy.
Olimpiada Elektroniczna

Działalność Szkolnego Punktu Doradztwa Zawodowego

Wychowawcy
Nauczyciele


Nauczyciele

Nauczyciele
Wychowawcy


Cały rok


pierwsze półrocze


Zespół opracowujący program wychowawczy szkoły:

 1. mgr Kryztyna Komorowska - z-ca dyrektora
 2. mgr inż. Bożena Jakubiak - pedagog szkolny
 3. mgr Alicja Mazur - pedagog szkolny
 4. mgr Beata Gądek - nauczyciel
 5. mgr R. Kmiećkowiak - nauczyciel
 6. mgr Anna Kudrawczuk - nauczyciel
 7. mgr Barbara Szpylma - nauczyciel
 8. mgr Agnieszka Lejman - nauczyciel
 9. mgr J. Piczak - nauczyciel
 10. mgr Beata Tera - nauczyciel
 11. mgr inż. Jarosław Matujzo - nauczyciel zawodu
 12. Tomasz Meyer - przew. samorządu uczniowskiego

  biblioteka
  Ostatnio zmodyfikowany: 2012-01-10 10:19:51

  Powrót
  <<

    Copyright © 2001-2022 Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych
  ZSEIS Group - Krystian Chrystowicz, Kajetan Hryńczuk, opiekun mgr Mariusz Kmiećkowiak

  Odwiedziło nas już  osób.  

                  Valid XHTML 1.0 Transitional   Poprawny CSS!   Statystyka serwera  Webmail 
  Praca dla absolwenta
  Drogi Absolwencie ELEKTRONIKA!
  Jeśli ukończyłeś szkołę i szukasz stałej lub wakacyjnej pracy, zapoznaj się z ofertami lokalnych pracodawców.
  Kliknij i zobacz aktualne oferty pracy

  Zapraszamy firmy do współpracy i partnerstwa z naszą szkołą
  TO MIEJSCE NA WASZĄ REKLAMĘ!!!!


  Seco/Warwick
  13 stycznia 2016r podpisaliśmy z firmą SECO/WARWICK porozumienie o współpracy. Firma obejmie patronatem nową pracownię dydaktyczną - sterowania PLC. Otwarcie pracowni planujemy pod koniec marca.

  POLAND, RUSSIA, GERMANY, FRANCE,USA, INDIA, CHINA
  SECO/WARWICK jest technologicznym liderem innowacyjnych rozwiązań do obróbki cieplnej metali. Specjalizacja firmy obejmuje rozwiązania typu end-to-end dla 5 kategorii: obróbki cieplnej w próżni, aluminium i w atmosferach oraz lutowanie wymienników ciepła i metalurgii próżniowej.
  Grupa SECO/WARWICK to 10 spółek na 3 kontynentach z klientami w 70 krajach. Grupa dostarcza standardowe lub dedykowane, supernowoczesne urządzenia i technologie do obróbki cieplnej do czołowych firm z branży samochodowej, lotniczej elektronicznej, maszynowej, narzędziowej, medycznej, recyklingowej, energetycznej włącznie z atomową, wiatrową, paliwową i słoneczną oraz produkcji: stali, tytanu i aluminium.
  Z podpisaniem dokumentu o współpracy wiąże się szereg korzyści: praktyki, szkolenia dla uczniów w szkole i w siedzibie firmy - wycieczki dydaktyczne, staże i doposażenie pracowni - pracownia patronacka.
  Partnerzy