ul. Staszica 2,
65-175 Zielona Góra
tel. (068) 452-51-00

e-mail: sekretariat@zseis.zgora.pl

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r. (Dz. U. z 2015, poz. 843) w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

 

§ 1.

Dokument wewnątrzszkolnego oceniania jest udostępniony do wglądu ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły.

1) Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów ucznia w opanowaniu przez niego wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania odpowiednich dla wszystkich typów szkół opracowanych w oparciu o podstawy programowe oraz formułowaniu oceny.

2) Do każdej formy kształcenia (szkoły młodzieżowej, szkoły dla dorosłych) stosuje się osobne Wewnątrzszkolne Systemy Oceniania.

 

§ 2.

Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju,

3) motywowanie ucznia do dalszej pracy,

4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

§ 3.

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów),

2) bieżące ocenianie, śródroczne roczne klasyfikowanie,

3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

4) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego, a także warunków ich poprawiania.

§ 4.

1) Nauczyciel danego przedmiotu na początku roku szkolnego (do 20.09) jest zobowiązany do zapoznania z Przedmiotowym Systemem Oceniania.

2) Wychowawca klasy jest zobowiązany do zapoznania uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, który reguluje: sposoby oceniania osiągnięć edukacyjnych, kryteria oceniania zachowania uczniów, jak również warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana oceny rocznej.

 

§ 5.

1) Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2) Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę śródroczną i roczną powinien ją uzasadnić.

3) Ocena pracy ucznia i jego postępów w nauce jest ciągła i systematyczna.

4) Uczeń ma prawo raz w semestrze do zgłoszenia, na początku lekcji, nieprzygotowania do odpowiedzi oraz do zgłoszenia braku zadania domowego. W przypadku niewykorzystania wzmiankowanych uprawnień, formy te nie przechodzą na drugi semestr.

5) W przypadku dłuższej choroby (co najmniej tydzień) uczeń ma prawo w ciągu następnego tygodnia uzupełnić zaległości.

6) Nauczyciele sprawdzają poziom wiadomości i umiejętności ucznia, stosując różne formy, takie jak:

a) wypowiedź ustna (O),

b) praca kontrolna (Pk),

c) sprawdzian (S),

d) kartkówka (K),

e) zadanie domowe (Zd)

f)  aktywność (A).

Hierarchia ważności form ustalona jest w Przedmiotowym Systemie Oceniania.

7) Praca kontrolna (sprawdzian) powinna być zapowiedziana z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Uczeń powinien być poinformowany o zakresie wiadomości obejmujących daną pracę kontrolną (sprawdzian). Zakłada się nie więcej niż trzy prace kontrolne (sprawdziany) w ciągu tygodnia i jedną w ciągu dnia, jednakże w przypadku, gdy przedmiot realizowany jest w wymiarze 1 godziny tygodniowo, dopuszcza się 2 prace kontrolne (sprawdziany) wciagu dnia z zastrzeżeniem, że nie będzie ich wiecej niż trzy w ciągu tygodnia.

8) Uczeń powinien otrzymać przynajmniej 3 oceny cząstkowe (w przypadku, gdy przedmiot realizowany jest w wymiarze 1 godziny tygodniowo) lub 5 ocen cząstkowych w semestrze (w pozostałych zajęć edukacyjnych) lub 4 oceny cząstkowe w semestrze, w którym odbywa praktykę zawodową.

9) Uczeń otrzymuje do wglądu w obecności nauczyciela sprawdzone i ocenione prace kontrolne oraz sprawdziany w terminie do dwóch tygodni od dnia ich napisania. Jeśli poprawiona praca pisemna ucznia nie zostanie oddane mu do wglądu w przeciągu dwóch tygodni (za wyjątkiem świąt, dni wolnych od zajęć edukacyjnych lub nieobecności nauczyciela), to uczniowi przysługuje ocena bardzo dobra z danej pracy pisemnej.

10) Uczeń może poprawić ocenę z pracy kontrolnej i sprawdzianu tylko raz w terminie dwóch tygodni od daty oddania pracy (formę poprawy ustala nauczyciel). Termin ten może ulec zmianie tylko i wyłącznie w przypadku dłuższej choroby ucznia (co najmniej tygodniowej). Z prawa tego wykluczeni są uczniowie, którzy korzystali podczas pisania z niedozwolonych źródeł bądź opuścili zajęcia bez usprawiedliwienia.
   W przypadku , gdy uczeń z przyczyn usprawiedliwionych jest nieobecny na zajęciach praktycznych, podczas których wykonuje się ćwiczenie, ma on obowiązek wykonania tego ćwiczeia w terminie ustalonym przez nauczyciela (jest to wówczas dla niego pierwszy termin). Natomiast, gdy nieobecność ucznia jest nieusprawiedliwiona, to otrzymuje on ocenę niedostateczną bez prawa poprawy.
   W przypadku, gdy uczeń z przyczyn usprawiedliwionych jest nieobecny na zajęciach, podczas których odbywa się zapowiedziana praca kontrolna, sprawdzian lub kartkówka, ma on obowiązek napisania tej formy sprawdzającej w terminie ustalonym przez nauczyciela (jest to wówczas dla niego pierwszy termin). Natomiast, gdy nieobecność ucznia jest nieusprawiedliwiona, to otrzymuje on ocenę niedostateczną bez prawa do poprawy.

11) Nie można przeprowadzać kolejnej pracy kontrolnej lub sprawdzianu dopóki uczniowie nie otrzymają do wglądu sprawdzonej poprzedniej pracy i nie zostanie przeprowadzona jej poprawa.

12) Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel w swojej obecności udostępnia do wglądu pisemne prace ucznia.

13) Prace kontrolne są archiwizowane przez nauczyciela do końca bieżącego roku szkolnego.

 

§ 6.

1) Na podstawie opinii Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, nauczyciel jest zobowiązany, w miarę możliwości, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

2) Wymagania dostosowane na podstawie opinii poradni dotyczą wyłącznie konkretnego ucznia.

3) Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności uwzględnić pracowitość, sumienność i wysiłek wkładany przez ucznia w realizowanie specyficznych wymagań tego przedmiotu.

4) Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, technologii informacyjnej, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

§ 7.

1) Dyrektor, na wniosek rodziców, na podstawie opinii Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwalnia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia.

2) W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".

 

§ 8.

1) Klasyfikację przeprowadza się dwa razy w roku szkolnym.

2) Rok szkolny dzieli się na dwa semestry, które kończą się w terminie ustalonym zgodnie z przyjętą organizacją roku szkolnego.

3) Na koniec pierwszego semestru przeprowadza się klasyfikację śródroczną, a na koniec drugiego roczną. Terminarz klasyfikacji na dany rok szkolny określa dyrektor,

4) Ocena klasyfikacyjna (śródroczna i roczna)  jest średnią ważoną ocen cząstkowych. Przy jej ustalaniu należy uwzględnić hierarchię ważności form oceniania.

5) Ocena końcowa polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i nie może uwzględniać wyników z poprzednich klas.

6) Wychowawca ma obowiązek, na trzy tygodnie przed klasyfikacyjną radą pedagogiczną, na zebraniach klasowych poinformować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych ze wszystkich zajęć (semestralnych lub rocznych). 

7) W szkole policealnej i pomaturalnej oceny końcowe klasyfikacyjne ustala się po każdym semestrze.

8) Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne zatwierdza rada pedagogiczna uchwałą.

9) Uczeń i jego rodzice mogą odwołać się od oceny rocznej do dyrektora szkoły w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania procedur dyrektor powołuje komisję. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od ustalonej wcześniej.

10) Roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 

§ 9.

1) Uczeń może zmienić profil klasy lub typ szkoły w trakcie nauki, nie później niż do końca pierwszego semestru.

2) Warunkiem uzyskania zgody na przejście do klasy o innym profilu lub typu szkoły jest:

a) posiadanie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej,

b) uzupełnienie różnic programowych z zajęć edukacyjnych w klasie, do której uczeń przechodzi (warunki ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne) i uzyskanie pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych z tych przedmiotów.

 

§ 10.

1) Oceny cząstkowe, klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się według skali:

a) stopień celujący - symbol cyfrowy 6,

b) stopień bardzo dobry - symbol cyfrowy 5,

c) stopień dobry - symbol cyfrowy 4,

d) stopień dostateczny - symbol cyfrowy 3,

e) stopień dopuszczający - symbol cyfrowy 2,

f)  stopień niedostateczny - symbol cyfrowy 1.

2) Przy ocenach cząstkowych i śródrocznych dopuszcza się stosowanie znaku plus (+) lub minus (-).

3) Przy ustalaniu poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, a także formułowaniu oceny w skali, o której mowa w ustępie 1) nauczyciel przyjmuje następujące kryteria:

a) ocena celująca (6) - uczeń jest twórczy, wykazuje dużą samodzielność i potrafi w sposób oryginalny zaprezentować efekty swojej pracy; uczeń pracuje systematycznie;

b) ocena bardzo dobra (5) - wiedza i umiejętności ucznia w pełni odpowiadają najwyższemu poziomowi osiągnięć edukacyjnych przewidzianych w programie realizowanym przez nauczyciela; ewentualne niepowodzenia są sporadyczne;

c) ocena dobra (4) - wiedza i umiejętności ucznia nie w pełni odpowiadają najwyższemu poziomowi przewidzianemu w programie nauczania, ale wystarczają, by z powodzeniem opanować następne treści edukacyjne;

d) ocena dostateczna (3) - wiedza i umiejętności ucznia odpowiadają podstawowemu zakresowi wymagań i wystarczają do opanowania dalszych treści na poziomie podstawowym; mogą nastąpić trudności w przyswajaniu treści wykraczających ponad ten poziom;

e) ocena dopuszczająca (2) - wiedza i umiejętności ucznia są poniżej poziomu podstawowych wymagań przewidzianych w programie, co utrudnia ale nie uniemożliwia opanowania kolejnych treści z zakresu danego przedmiotu oraz przedmiotów pokrewnych;

f)  ocena niedostateczna (1) - wiedza i umiejętności ucznia są zdecydowanie poniżej poziomu podstawowych wymagań określonych w realizowanym programie; nie jest zatem możliwe dalsze przyswajanie wiedzy z zakresu danego przedmiotu.

 

§ 11.

Szczegółowe kryteria dla jednorodnych zajęć edukacyjnych zostały ustalone przez nauczycieli w ramach Zespołów Przedmiotowych.

§12.

1) Do obliczania średniej ważonej przyjęto natępujące wagi ocen:

- waga 3

- waga 2,

- waga 1.

2) Uczeń ma prawo do poprawy oceny ze sprawdzianu lub pracy kontrolnej , zaś pozostałe oceny mogą być poprawiane przez ucznia za zgodą nauczyciela w następujący sposób:

Rodzaj formy sprawdzającej

Waga oceny cząstkowej

Waga oceny poprawionej

praca kontrolna, sprawdzian, osiagnięcia w konkursach przedmiotowych, olimpiadach na szczeblu wojewódzkim lub krajowym, praca twórcza (np. praca projektowa, redagowanie gazetki szkolnej, wybitna aktywność)

3

3

kartkówka

2 lub 1

2 lub 1

odpowiedź, zadanie domowe,
referat, prezentacja, aktywność,
praca w grupie

1

1

odpowiedź z języka obcego

2 lub 1

2 lub 1

    Jeśli uczeń z poprawy sprawdzianu lub pracy kontrolnej otrzyma tą samą ocenę lub
niższą, to zamiast tej oceny nauczyciel wpisuje w kolumnie poprawy w dzienniku znak : "-". Tym samym z poprawy wpisywane sa tylko oceny wyższe.
    O uwzględnieniu oceny i nadaniu jej wagi (od 1 do 3) z testu diagnozującego, matury próbnej oraz próbnego egzaminu zawodowego decyduje Zespół Przedmiotowy.

3) Ze względu na specyfikę przedmiotu wychowanie fizyczne, przyjęto odmienne przyporządkowanie wag dla poszczególnych form:

Rodzaj formy sprawdzającej

Waga oceny cząstkowej

Waga oceny poprawionej

zaangażowanie ucznia w przygotowanie
do zajęć, aktywność, udział
w zawodach sportowych (szkolnych
lub międzyszkolnych)

3


opanowanie poszczególnych
umiejętności sportowych, testy sprawnościowe

1 lub 2

1 lub 2

osiągnięcia w zawodach sportowych
(wojewódzkich, krajowych,
międzynarodowych) oraz udział
w zajęciach pozaszkolnych

3


4) Oceny za I semestr wystawia się na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych zawartych w następujących przedziałach:

Ocena

Próg

celująca

6,00

celująca -

5,76 - 5,99

bardzo dobra +
bardzo dobra
bardzo dobra -

5,50 - 5,75
5,00 - 5,49
4,76 - 4,99

dobra +
dobra
dobra -

4,50 - 4,75
4,00 - 4,49
3,76 - 3,99

dostateczna +
dostateczna
dostateczna -

3,50 - 3,75
3,00 - 3,49
2,76 - 2,99

dopuszczająca +
dopuszczająca
dopuszczająca -

2,50 - 2,75
2,00 - 2,49
1,76 - 1,99

niedostateczna

1,00 - 1,75

5) Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej na koniec roku szkolnego (niezależnie od uzyskanej średniej ważonej) jest przyswojenie treści określonych w programie nauczania w takim stopniu, aby ocen pozytywnych z prac pisemnych (sprawdzianów ,prac kontrolnych, kartkówek, zadań projektowych, itp. ) było powyżej 50%, czyli:

Liczba prac pisemnych w roku szkolnym Liczba ocen pozytywnych z prac pisemnychw roku szkolnym
3 2
4 3
5 3
6 4
7 4
8 5
9 5
10 6
11 6
itd. itd.

6) Oceny roczne wystawiane są na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w całym roku szkolnym z uwzględnieniem warunku z ustępu 5 tego paragrafu  zawartych w następujących przedziałach:

Ocena

Próg

celująca

5,76 - 6,00

bardzo dobra

4,76 - 5,75

dobra

3,76 - 4,75

dostateczna

2,76 - 3,75

dopuszczająca

1,76 - 2,75

niedostateczna

1,00 - 1,75

7) Przyjęto poniższe wartości ocen cząstkowych uwzględniających plusy i minusy:

Ocena

Wartość oceny

1

1,00

1 +

1,50

2 -

1,75

2

2,00

2+

2,50

3 -

2,75

3

3,00

3 +

3,50

4 -

3,75

4

4,00

4 +

4,50

5 -

4,75

5

5,00

5+

5,50

6 -

5,75

6

6,00

8) W przypadkach szczególnych nauczyciel ma prawo podwyższenia uczniowi oceny semestralnej i końcoworocznej.

§13.

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania określa się w oparciu o niżej wymienione regulacje:

1) Ustala się następujące warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:

a) uczeń nie opuścił więcej niż 20% godzin dydaktycznych przeznaczonych na dany przedmiot;

b) uczeń uczestniczył w konsultacjach z danego przedmiotu;

c) uczeń podejmował próbę poprawy oceny z prac kontrolnych, sprawdzianów;

d) uczeń nie korzystał z niedozwolonych pomocy naukowych w czasie sprawdzania wiadomości;

e) uczeń prezentuje właściwą postawę, tzn. respektującą społecznie obowiązujące normy kulturalnych zachowań wobec nauczyciela i przedmiotu;

2) Przyjmuje się następujący tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:

a) jeżeli rodzic (prawny opiekun lub uczeń) nie zgadza się z proponowaną oceną, składa w sekretariacie szkoły wniosek o ustalenie wyższej niż przewidywana oceny w terminie nie później niż 7 dni od zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych rocznych;

b) we wniosku należy określić ocenę, o jaką uczeń się ubiega;

c) dyrektor sprawdza zasadność wniesionego wniosku;

d) jeżeli dyrektor nie stwierdza uchybień w trybie uzyskania oceny, oddala wniosek;

e) w przypadku stwierdzenia uchybień dyrektor podejmuje stosowne kroki.

f)  od decyzji dyrektora nie przysługuje rodzicom (prawnym opiekunom) odwołanie.

3) Określa się następujące warunki uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

a) uczeń nie doprowadził do konfliktu,

b) uczeń nie przejawiał zachowań agresywnych,

c) uczeń nie stosował przemocy fizycznej,

d) uczeń nie wchodził w konflikt z prawem.

4) Przyjmuje się następujący tryb uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

a) zastrzeżenia związane z oceną zachowania uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) w formie wniosku ma prawo zgłosić do dyrektora szkoły w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

b) we wniosku należy określić ocenę, o jaką uczeń się ubiega;

c) dyrektor sprawdza zasadność wniesionego wniosku;

d) jeżeli dyrektor nie stwierdza uchybień w trybie uzyskania oceny, oddala wniosek;

e) w przypadku stwierdzenia uchybień dyrektor podejmuje stosowne kroki.

f) od decyzji dyrektora nie przysługuje rodzicom (prawnym opiekunom) odwołanie.

 

§ 14.

1) Ocena zachowania ucznia uwzględnia w szczególności funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, respektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

2) Oceny z zachowania śródroczną i roczną ustala się według skali:

a)

wzorowe,

b)

bardzo dobre,

c)

dobre,

d)

poprawne,

e)

nieodpowiednie,

f)

naganne.

3) Ocena z zachowania może mieć wpływ na promocję lub ukończenie szkoły.

4) Ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy po konsultacji ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w klasie.

5) Ocena z zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

6) Przy formułowaniu oceny z zachowania w skali, o której mowa w ustępie 2 wychowawca uwzględnia następujące kryteria:

a) zachowanie wzorowe - uczeń odznacza się szczególnie wysoką kulturą osobistą, jest uczciwy, prawdomówny, koleżeński i bardzo obowiązkowy. Aktywnie bierze udział w życiu społeczności szkolnej, wzorowo przygotowuje się do zajęć szkolnych. Rozwija swoje zdolności i umiejętności np. przez udział w olimpiadach, konkursach i zawodach. Dba o ład i estetykę w swoim otoczeniu, nie ulega nałogom (papierosy, alkohol, narkotyki). Nie wchodzi w konflikt z prawem. Grono pedagogiczne wysoko ocenia postawę ucznia.

b) zachowanie bardzo dobre - uczeń odznacza się wysoką kulturą osobistą, sumiennie wypełnia obowiązki szkolne, bierze udział w życiu społeczności szkolnej, dba o estetykę i ład, nie ulega nałogom, nie wchodzi w konflikt z prawem. Grono pedagogiczne bardzo dobrze ocenia postawę ucznia.

c) zachowanie dobre - uczeń odznacza się kulturą osobistą, jest obowiązkowy i systematyczny w traktowaniu obowiązków szkolnych. Jest zaangażowany w działalność na rzecz środowiska szkolnego. Dba o ład i estetykę w swoim otoczeniu. Nie ulega nałogom. Nie wchodzi w konflikt z prawem. Grono pedagogiczne pozytywnie ocenia jego postawę.

d) zachowanie poprawne - uczeń poprawnie, ale niezbyt sumiennie wypełnia obowiązki szkolne (sporadycznie spóźnia się, nie zawsze jest przygotowany do zajęć lekcyjnych). Jego kultura osobista budzi pewne zastrzeżenia. W małym stopniu przejawia zainteresowanie życiem klasy i szkoły. Dba o ład i estetykę w swoim otoczeniu. Nie ulega nałogom. Nie wchodzi w konflikt z prawem. Grono pedagogiczne zgłasza sporadycznie pewne uwagi dotyczące jego postawy.

e) zachowanie nieodpowiednie - uczeń wyraźnie nie wypełnia obowiązków szkolnych. Nie przestrzega zasad kultury osobistej (jest arogancki, narusza poczucie godności kolegów i innych osób). Narusza zasady współżycia społecznego. Nie angażuje się w życie klasy i szkoły. Grono pedagogiczne zgłasza liczne uwagi dotyczące postawy ucznia.

f) zachowanie naganne - uczeń systematycznie narusza zasady statutu, nie przestrzega obowiązków szkolnych, jest arogancki, narusza poczucie godności drugiego człowieka, narusza zasady współżycia społecznego, nigdy nie angażuje się w życie szkoły i klasy, notorycznie opuszcza zajęcia obowiązkowe. Grono pedagogiczne nagminnie zgłasza zastrzeżenia dotyczące jego postawy.

7) W szkołach dla dorosłych zachowania się nie ocenia.

 

§ 15.

1) Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego lub wszystkich zajęć edukacyjnych w przypadku opuszczenia powyżej 50% zajęć przewidzianych planem.

2) Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny z jednego, dwóch lub wszystkich przedmiotów.

3) Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4) Uczeń nieklasyfikowany z przyczyn nieusprawiedliwionych, który nie uzyskał zgody rady pedagogicznej na egzamin klasyfikacyjny lub jest nieklasyfikowany z dwóch lub więcej przedmiotów może zostać skreślony z listy uczniów.

5) Egzamin klasyfikacyjny może zdawać również uczeń, który realizuje indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek nauki poza szkołą.

6) Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) zgłoszoną na piśmie do dyrektora szkoły do dnia posiedzenia rady pedagogicznej.

7) Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej. Wyjątkiem są egzaminy klasyfikacyjne z informatyki, wychowania fizycznego, zajęć praktycznych i laboratoryjnych, które są jednoczęściowe i mają formę ćwiczeń i zadań praktycznych.

8) Uczeń ma prawo otrzymać pisemnie sformułowany zakres zagadnień egzaminacyjnych z danych zajęć edukacyjnych, na co najmniej  trzy tygodnie przed terminem egzaminu.

9) Egzamin klasyfikacyjny roczny przeprowadza komisja w składzie:

a) dyrektor lub nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą w szkole - jako przewodniczący,

b) nauczyciel uczący danego przedmiotu - jako egzaminator,

c) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu - jako członek komisji.

10) Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający:

a) skład komisji,

b) termin egzaminu,

c) zadania egzaminacyjne oraz ocenę ustaloną przez komisję.

d) do protokołu załącza się: pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

11) Ocena, jaką uczeń uzyskał w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego rocznego jest oceną ostateczną.

12) Termin zakończenia egzaminów klasyfikacyjnych ustala rada pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym.

13) Uczeń, który z uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego, może do niego przystąpić w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

§ 16.

1) Uczeń, który w wyniku klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednego lub dwóch przedmiotów może zdawać egzamin poprawkowy na pisemną prośbę.

2) Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich, dla szkoły dla dorosłych także po zakończeniu semestru zimowego w ostatnim tygodniu ferii zimowych.

3) Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:

a) dyrektor lub nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą w szkole - jako przewodniczący,

b) nauczyciel danego przedmiotu - jako egzaminator,

c) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu - jako członek komisji.

4) Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, wyjątkiem są egzaminy poprawkowe z informatyki, wychowania fizycznego, zajęć praktycznych i laboratoryjnych, które są jednoczęściowe i mają formę ćwiczeń i zadań praktycznych.

5) Nauczyciel, pełniący funkcję egzaminatora może być zwolniony na własną prośbę z udziału w pracy komisji. W takim przypadku oraz innych szczególnie uzasadnionych dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego te same lub pokrewne zajęcia edukacyjne z tej lub innej szkoły.

6) Zadania egzaminacyjne przygotowuje egzaminator, a zatwierdza przewodniczący komisji.

7) Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

a) skład komisji,

b) termin egzaminu,

c) zadania egzaminacyjne oraz ocenę ustaloną przez komisję.

d) do protokołu załącza się: pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

8) Uczeń, który z przyczyn losowych nie mógł przystąpić do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, ma prawo do egzaminu poprawkowego w kolejnym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września, a dla uczniów szkoły dla dorosłych także po zakończeniu semestru zimowego, nie później niż do końca lutego.

9) Ocena ustalona przez komisję jest oceną ostateczną.

10) Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do następnej klasy i ma prawo powtarzać klasę na wniosek zainteresowanego.

 

§ 17.

1) Do średniej ocen nie wlicza się oceny końcowej z zajęć dodatkowych, z wyjątkiem religii.

2) Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz ocenę z zachowania co najmniej dobrą - otrzymuje świadectwo promocyjne z wyróżnieniem.

3) Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej lub w przypadku klasy najwyższej kończy szkołę, jeżeli został sklasyfikowany i otrzymał ze wszystkich przewidzianych planem nauczania przedmiotów oceny wyższe od niedostatecznej.

4) Uczeń szkoły dla dorosłych otrzymuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli został sklasyfikowany i otrzymał ze wszystkich przewidzianych planem nauczania przedmiotów oceny wyższe od niedostatecznej.

5) Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, spełniających kryteria zapisane w § 10 ust. 3 lit. a otrzymują z danego przedmiotu celującą ocenę klasyfikacyjną roczną (śródroczną).

 

§ 18.

1) Nauczyciele zobowiązani są na bieżąco prowadzić dokumentację o wynikach i postępach ucznia w nauce oraz zachowaniu w e-dzienniku (w dniu odbycia zajęć), arkuszach ocen (z klasyfikacji śródrocznej do rozpoczęcia drugiego semestru, z klasyfikacji rocznej do rozpoczęcia ferii letnich).

2) Protokoły egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych są dołączane do arkusza ocen ucznia.

 


Waldek Drapikowski
Ostatnio zmodyfikowany: 2018-09-04 12:28:21

Powrót
<<

  Copyright © 2001-2022 Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych
ZSEIS Group - Krystian Chrystowicz, Kajetan Hryńczuk, opiekun mgr Mariusz Kmiećkowiak

Odwiedziło nas już  osób.  

                Valid XHTML 1.0 Transitional   Poprawny CSS!   Statystyka serwera  Webmail 
Praca dla absolwenta
Drogi Absolwencie ELEKTRONIKA!
Jeśli ukończyłeś szkołę i szukasz stałej lub wakacyjnej pracy, zapoznaj się z ofertami lokalnych pracodawców.
Kliknij i zobacz aktualne oferty pracy

Zapraszamy firmy do współpracy i partnerstwa z naszą szkołą
TO MIEJSCE NA WASZĄ REKLAMĘ!!!!


Seco/Warwick
13 stycznia 2016r podpisaliśmy z firmą SECO/WARWICK porozumienie o współpracy. Firma obejmie patronatem nową pracownię dydaktyczną - sterowania PLC. Otwarcie pracowni planujemy pod koniec marca.

POLAND, RUSSIA, GERMANY, FRANCE,USA, INDIA, CHINA
SECO/WARWICK jest technologicznym liderem innowacyjnych rozwiązań do obróbki cieplnej metali. Specjalizacja firmy obejmuje rozwiązania typu end-to-end dla 5 kategorii: obróbki cieplnej w próżni, aluminium i w atmosferach oraz lutowanie wymienników ciepła i metalurgii próżniowej.
Grupa SECO/WARWICK to 10 spółek na 3 kontynentach z klientami w 70 krajach. Grupa dostarcza standardowe lub dedykowane, supernowoczesne urządzenia i technologie do obróbki cieplnej do czołowych firm z branży samochodowej, lotniczej elektronicznej, maszynowej, narzędziowej, medycznej, recyklingowej, energetycznej włącznie z atomową, wiatrową, paliwową i słoneczną oraz produkcji: stali, tytanu i aluminium.
Z podpisaniem dokumentu o współpracy wiąże się szereg korzyści: praktyki, szkolenia dla uczniów w szkole i w siedzibie firmy - wycieczki dydaktyczne, staże i doposażenie pracowni - pracownia patronacka.
Partnerzy