ul. Staszica 2,
65-175 Zielona Góra
tel. (068) 452-51-00

e-mail: sekretariat@zseis.zgora.pl

 

 1. Tryb i zasady ustalania oceny z zachowania.
  1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna ucznia uwzględnia w szczególności funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, respektowanie zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
  2. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o zasadach oceniania zachowania.
  3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
   • wzorowe,
   • bardzo dobre,
   • dobre,
   • poprawne,
   • nieodpowiednie,
   • naganne,
  4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych. Na wniosek Rady Pedagogicznej uczeń, który uzyskał po raz drugi ocene naganną może być nie promowany.
  5. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii (po konsultacji)  uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
  6. Wychowawca przed wystawieniem oceny z zachowania ma obowiązek skonsultować ją z nauczycielami uczącymi w danej klasie. Ocena może być zeminiona na wyższą lub niższą.
  7. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.
  8. Uczeń ma prawo odwoływać się od oceny z zachowania do Dyrektora Szkoły, o ile wystawiona została niezgodnie z przyjętą procedurą w WSSOZ.
  9. Oceny zachowania są jawne zarówno dla ucznia, jak i dla jego rodziców.
  10. Na ocenę z zachowania wpływ mają uwagi zamieszczone w dzienniku.

   a) Działania dyscyplinujące wobec uczniów z nagannym zachowaniem (np. samowolne wyjście z klasy, palenie e-papierosów, przekleństwa)

    

   Liczba uwag
   w całym cyklu kształcenia

   Naprawcze działania szkoły

   Działania dyscyplinujące

   Dokumentowanie

   3 uwagi

   Rozmowa wychowawcy z uczniem próba poznania przyczyny nagannego zachowania

   Upomnienie wychowawcy

   Adnotacja w dzienniku elektronicznym

   5 uwag

   I komisja dyscyplinująca. Rozmowa z uczniem w obecności pedagoga szkolnego i rodziców. Przypomnienie o konsekwencjach nagannego zachowania. Pisemne zobowiązanie ucznia do odpowiedniego zachowania w szkole.

   Nagana wychowawcy, obniżenie oceny z zachowania o jedną ocenę

   Adnotacja w dzienniku elektronicznym

   Kolejne 3 uwagi

   II komisja dyscyplinująca. Rozmowa z uczniem w obecności rodziców, pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły. Podpisanie przez ucznia oświadczenia o zapoznaniu się z konsekwencjami dalszego nagannego zachowania.

   Nagana dyrektora szkoły, ocena nieodpowiednia z zachowania

   Adnotacja w dzienniku elektronicznym


   Kolejne 2 uwagi (łącznie 10 uwag)


   Uczeń zostaje skreślony z listy uczniów - na wniosek wychowawcy

   Adnotacja w dzienniku elektronicznym

   Działania dotyczą całego cyklu kształcenia

   Opracowane przez zespół w składzie:

   1. Krystyna Komorowska dyrektor ds wychowawczych

   2. Mirella Kurek-Wardyn   pedagog szkolny

   3. Alicja Mazur pedagog szkolny

   Zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną w dniu 24.06.2019 r.

 2. Ogólne  kryteria oceny z zachowania.
  1. Zachowanie ucznia ocenia się w czterech kategoriach: stosunek do obowiązków szkolnych, frekwencja, kultura osobista, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i postawa wobec nałogów, uzależnień.
  2. Wychowawca ma obowiązek comiesięcznego analizowania frekwencji uczniów swojej klasy.
  3. Wychowawca wybiera w kolejnych kategoriach zapisy, które najbardziej chrakteryzują uczniów w jego opinii, innych nauczycieli, uczniów lub innych członków szkolnej społeczności i przyznaje uczniowi odpowiednią ilość punktów.
  4. Uczeń, który choć w jednej kategorii otrzymał 0 punktów nie może mieć wyższej oceny niż nieodpowiednią.
  5. Punkty otrzymane w poszczególnych kategoriach sumuje się i wystawia ocenę, stosując tabelę przeliczeniową.

 3. Kategoria I Stosunek do obowiązków szkolnych


  1. Uczeń osiąga maksymalne wyniki w nauce w stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy. Systematycznie przygotowuje się do zajęć, jest pilny, punktualny, zdyscyplinowany. Jest uczciwy, nigdy nie ściąga. Jest aktywny na zajęciach edukacyjnych. Rozwija swoje zdolności i umiejętności np. poprzez udział w olimpiadach, konkursach, zawodach. Aktywnie bierze udział w życiu społeczności szkolnej. 5
  punktów
  2. Uczeń zwykle przygotowuje się do zajęć, w stosunku do swoich możliwości osiąga dobre wyniki w nauce, uczestniczy w zajęciach szkolnych, jest pilny, obowiązkowy i systematyczny w traktowaniu obowiązków szkolnych. Postępuje uczciwie, nie ściąga. Jest zaangażowany w działalność na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego. 3 punkty
  3. Uczeń osiąga przeciętne wyniki w stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy. Brak systematyczności w zdobywaniu wiedzy. Zdarzało mu się ściągać. W małym stopniu przejawia zainteresowanie życiem klasy i szkoły. 2 punkty
  4. Ucznia cechuje lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych. Zdobyte oceny nie odzwierciedlają możliwości ucznia. Nie przestrzega zasad uczciwości, nagminnie ściąga. Nie angażuje się w życie klasy i szkoły 0 punktów


  Kategoria II Frekwencja


  1. Uczeń nie ma nieusprawiedliwionych godzin i spóźnień, nie nadużywa usprawiedliwień. Zawsze na czas przynosi usprawiedliwienia. 5 punktów
  2. Ma niewielką ilość godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień (do 5 w ciągu semestru) Zwykle na czas przynosi usprawiedliwienia. 3 punkty
  3. Uczeń często opuszcza lekcje lub spóźnia się. Łączna liczba spóźnień i nieusprawiedliwionych nieobecności wynosi do 20 w ciągu roku szkolnego. Z opóźnieniem przynosi usprawiedliwienia. 2 punkty
  4. Uczeń nagminnie spóźnia się lub opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia. Nie przynosi usprawiedliwień. 0 punktów


  Kategoria III Kultura osobista.


  1. Uczeń odznacza się szczególnie wysoką kulturą osobistą, prezentuje wysoką kulturę słowa. Jego postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia. Dba o swój wygląd, jest zawsze czysty i stosownie ubrany do okoliczności. Dba o ład i estetykę w swoim otoczeniu. Szanuje mienie szkoły. 5 punktów
  2. Uczeń odznacza się wysoka kultura osobistą. Jest życzliwie usposobiony, a w rozmowie stara się o zachowanie kultury słowa. Dba o swój wygląd. Dba o ład i estetykę w swoim otoczeniu. Szanuje mienie szkoły. 3 punkty
  3. Uczeń bywa nietaktowny, używa wulgaryzmów w rozmowach czy dyskusjach. Rzadko dotrzymuje ustalonych terminów. Zdarza się, że wygląd zewnętrzny budzi zastrzeżenia. 2 punkty
  4. Uczeń nie przestrzega zasad kultury osobistej, jest arogancki, narusza poczucie godności kolegów i innych osób, używa wulgaryzmów, jest agresywny, zwykle niestosownie ubrany. Nie reaguje na zwracane uwagi. Wchodzi w konflikt z prawem. 0 punktów


  Kategoria IV Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
  Postawa wobec uzależnień.


   

  1. Uczeń zawsze  przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia. Nie ulega nałogom (papierosy, alkohol, narkotyki). Nie wchodzi w konflikt z prawem. Przeciwstawia się brutalności i wulgarności. Czynnie wspomaga starania innych o wyjście z nałogu czy uzależnienia. 5 punktów
  2. Uczeń zwykle przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na występowanie zagrożenia. Nie ulega nałogom. Nie wchodzi w konflikt z prawem. Przeciwstawia się brutalności i wulgarności. 3 punkty
  3. Stwierdzono, ze uczeń palił papierosy lub e-papierosy. 2 punkty
  4. Stwierdzono, że uczeń często pali papierosy, nie przestrzega zasad bezpieczeństwa i nieprawidłowo reaguje na występowanie zagrożenia. Ulega nałogom. Wchodzi w konflikt z prawem. Nie przeciwstawia się brutalności i wulgarności 0 punktów


  Tabela przeliczeniowa

   

  Łączna liczba punktów Ocena całościowa zachowania
  20 – 18 Wzorowe
  17 – 14 Bardzo dobre
  13 – 10 Dobre
  9 – 7 Poprawne
  6 – 4 Nieodpowiednie
  3 - 0

  Naganne

 3. Szczegółowe kryteria oceny z zachowania.

 1.  Za każdy przypadek spożywania alkoholu lub zażywania środków odurzających, a także ich posiadania i rozprowadzania (w szkole lub podczas wyjść zorganizowanych przez szkołę) obniża się uczniowi ocenę do nagannej.
 2. Ocenę z zachowania obniża się do nagannej, bez względu na dotychczasowe osiągnięcia za jednorazowe wykroczenie powodujące zagrożenie życia lub inny czyn będący w kolizji z prawem karnym (szantaż, kradzież, dotkliwe pobicie, celowe zniszczenie mienia).
 3. Uczeń, który fotografuje, filmuje, nagrywa, przetwarza, rozpowszechnia zdjęcia, filmy lub wszelkie inne możliwe nagrania z udziałem nauczycieli, pracowników CKZiU, koleżanek i kolegów bez ich zgody otrzymuje naganę Dyrektora Szkoły.
 4. Otrzymanie przez ucznia upomnienia Dyrektora Szkoły powoduje, że otrzymuje on ocenę śródroczną lub roczną nie wyższą niż nieodpowiednią, chyba, że okres trwania kary minął lub został skrócony, a zachowanie ucznia nie budzi już zastrzeżeń.
 5. Otrzymanie prze ucznia nagany Dyrektora Szkoły powoduje, że otrzyma on ocenę śródroczną i roczną naganną, chyb, że okres trwania nagany został skrócony a zachowanie ucznia nie budzi już zastrzeżeń.

 

 

Procedury monitorowania frekwencji na zajęciach szkolnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 ELEKTRONIK  w Zielonej Górze.

 

1. Monitorowanie frekwencji służy wspieraniu skuteczności i efektywności procesu kształcenia.

2. Nieobecności uczniów na zajęciach powinny być usprawiedliwiane przez rodzica lub opiekuna prawnego w ciągu 7 dni od ich ustania, a w wyjątkowych przypadkach (np. utrudniony kontakt ucznia z rodzicami) w ciągu 14 dni.

3. Dopuszczalnymi formami usprawiedliwienia nieobecności ucznia w szkole są : 1.zwolnienie lekarskie 2.pismo urzędowe 3. pisemne lub ustne oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego.

4. Oświadczenie rodziców nie jest dokumentem urzędowym zatem podlega ocenie nauczyciela - W przypadku sytuacji wątpliwej (np. nagminne opuszczanie pojedynczych godzin), wychowawca może podjąć decyzję o nieusprawiedliwieniu nieobecności. Decyzję odnotowuje w dzienniku.

5. Jeżeli przewidywana nieobecność ucznia jest dłuższa niż 3 dni, rodzic powinien powiadomić wychowawcę/ szkołę niezwłocznie.

6. W przypadku nieobecności ucznia trwającej dłużej niż 3 dni i braku informacji od rodziców o przyczynach nieobecności wychowawca klasy jest zobowiązany do skontaktowania się z jego rodzicem lub prawnym opiekunem. Fakt rozmowy odnotowuje się w dzienniku elektronicznym.

7. Uczeń nieobecny na zajęciach szkolnych ma obowiązek nadrobić zaległości w terminie ustalonym przez nauczyciela danego przedmiotu, nie dłuższym niż 2 tygodnie.

8. Jeżeli uczeń musi się zwolnić z lekcji w danym dniu, zgłasza to wychowawcy lub nauczycielowi prowadzącemu lekcję , a ten zaznacza w dzienniku elektronicznym : nieobecny usprawiedliwiony ( nie stosujemy zapisu : zwolniony)

9. Frekwencja ucznia na zajęciach lekcyjnych jest jednym z kryteriów wpływających na ocenę z zachowania.

10. Ucieczka całej klasy z zajęć lekcyjnych jest naruszeniem regulaminu szkoły , które powoduje dezorganizację jej pracy. Uczniowie danej klasy otrzymują naganę wychowawcy, co skutkuje obniżeniem oceny z zachowania o jedną ocenę. Wstrzymane są wszelkie wyjścia klasy poza szkołę w godzinach lekcyjnych. W przypadku kolejnej ucieczki klasy z zajęć lekcyjnych , uczniowie danej klasy otrzymują z zachowania ocenę śródroczną i roczną nieodpowiednią.

11. Działania dyscyplinujące szkoły wobec uczniów z naganną frekwencją

Liczba godzin nieusprawiedliwionych

W roku szkolnym

Naprawcze działania szkoły

Działania dyscyplinujące

Dokumentowanie

 

10 godzin

Rozmowa wychowawcy z uczniem, próba poznania przyczyn opuszczania zajęć i pomoc w ich rozwiązaniu

 

Upomnienie wychowawcy

Adnotacja w dzienniku elektronicznym

 

20 godzin

I komisja dyscyplinująca. Rozmowa z uczniem w obecności pedagoga szkolnego i rodziców. Przypomnienie konsekwencji opuszczania zajęć. Pisemne zobowiązanie ucznia do uczęszczania na zajęcia lekcyjne,

 

Nagana wychowawcy -obniżenie oceny z zachowania o jedną ocenę.

Adnotacja w dzienniku elektronicznym

 

40 godzin

II komisja dyscyplinująca. Rozmowa z uczniem w obecności rodziców, pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły. Podpisanie przez ucznia oświadczenia o zapoznaniu się z konsekwencjami dalszego opuszczania zajęć lekcyjnych.

 

Nagana dyrektora szkoły- ocena nieodpowiednia z zachowania.

Adnotacja w dzienniku elektronicznym i w arkuszu ocen.

 

60 godzin

 

Uczeń zostaje skreślony z listy uczniów - na wniosek wychowawcy

 

 

 

12. Skreślony zostaje punkt 2 , podpunkt 4 „Ocenianie zachowania uczniów" w brzmieniu" Uczeń , który choć w jednej z kategorii otrzymał 0 punktów nie może mieć wyższej oceny niż nieodpowiednią".

Promowanie wzorowej frekwencji

13. Uczniowie ze wzorową frekwencją : 0 godzin nieusprawiedliwionych w ciągu roku szkolnego, którzy nie mają żadnych uwag za naganne zachowanie, otrzymują ocenę wzorową z zachowania oraz zostają wyróżnieni przez wychowawcę klasy.

 

Procedury opracowane przez zespół w składzie:

 1. Jerzy Piczak nauczyciel

 2. Katarzyna Marciniak nauczyciel

 3. Aleksandra Czyż nauczyciel

 4. Alicja Mazur pedagog szkolny

 

Zatwierdzone przez Radę Pedagogiczna w dniu 24.06.2016 r.

 


Mariusz Kmiećkowiak
Ostatnio zmodyfikowany: 2020-09-16 05:57:26

Powrót
<<

  Copyright © 2001-2022 Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych
ZSEIS Group - Krystian Chrystowicz, Kajetan Hryńczuk, opiekun mgr Mariusz Kmiećkowiak

Odwiedziło nas już  osób.  

                Valid XHTML 1.0 Transitional   Poprawny CSS!   Statystyka serwera  Webmail 
Praca dla absolwenta
Drogi Absolwencie ELEKTRONIKA!
Jeśli ukończyłeś szkołę i szukasz stałej lub wakacyjnej pracy, zapoznaj się z ofertami lokalnych pracodawców.
Kliknij i zobacz aktualne oferty pracy

Zapraszamy firmy do współpracy i partnerstwa z naszą szkołą
TO MIEJSCE NA WASZĄ REKLAMĘ!!!!


Seco/Warwick
13 stycznia 2016r podpisaliśmy z firmą SECO/WARWICK porozumienie o współpracy. Firma obejmie patronatem nową pracownię dydaktyczną - sterowania PLC. Otwarcie pracowni planujemy pod koniec marca.

POLAND, RUSSIA, GERMANY, FRANCE,USA, INDIA, CHINA
SECO/WARWICK jest technologicznym liderem innowacyjnych rozwiązań do obróbki cieplnej metali. Specjalizacja firmy obejmuje rozwiązania typu end-to-end dla 5 kategorii: obróbki cieplnej w próżni, aluminium i w atmosferach oraz lutowanie wymienników ciepła i metalurgii próżniowej.
Grupa SECO/WARWICK to 10 spółek na 3 kontynentach z klientami w 70 krajach. Grupa dostarcza standardowe lub dedykowane, supernowoczesne urządzenia i technologie do obróbki cieplnej do czołowych firm z branży samochodowej, lotniczej elektronicznej, maszynowej, narzędziowej, medycznej, recyklingowej, energetycznej włącznie z atomową, wiatrową, paliwową i słoneczną oraz produkcji: stali, tytanu i aluminium.
Z podpisaniem dokumentu o współpracy wiąże się szereg korzyści: praktyki, szkolenia dla uczniów w szkole i w siedzibie firmy - wycieczki dydaktyczne, staże i doposażenie pracowni - pracownia patronacka.
Partnerzy