Portal fizyczny ZSEiS

  Oficjalna strona ZSEiS   ::   MK server   ::   Strona główna

 

 

                                                                                                               

         Rozkład materiału nauczania z fizyki dla uczniów ZSEiS.

 

   --> I. Dla klas pierwszych technikum i liceum profilowanego.
  
-->
II. Dla klas drugich technikum i liceum profilowanego.
  
--> III. Dla klas drugich ZSZ.
   
--> IV. Dla klas drugich technikum po ZSE.
  
--> V. Dla klas trzecich technikum.
  
--> VI. Dla klas trzecich technikum po ZSZ.
  
--> VII. Dla klas czwartych technikum.

 


I. Materiał nauczania klas pierwszych technikum i liceum profilowanego.
   Nr.DKOS-4015-126\02   liczba godzin: 38

 

1. Zapoznanie z zasadami BHP pracowni fizycznej.

             Fizyka i fizycy.

1. Osiągnięcia fizyki XXI wieku.
2. Rozwój poglądów fizycznych na przestrzeni wieków.


             Ruch - jego powszechność i względność.

1. Rozwój poglądów na ruch i jego względność.
2. Wielkości skalarne i wektorowe.
3. Działania na wektorach.
4. Wyznaczanie wartości prędkości w ruchu jednostajnym prostoliniowym.
5. Ruch jednostajny względem różnych układów odniesienia.
6. Przyczyny ruchu według Newtona. I i II zasada dynamiki.
7. Ruchy zmienne. Sprawdzanie II zasady dynamiki Newtona.
8. Zasada zachowania pędu.
9. Wyznaczanie wartości przyspieszenia w ruchu jednostajnie zmiennym.
10;11. Konstrułowanie oraz analiza wykresów  s (t), v(t)  oraz a (t) w ruchu
           jednostajnie zmiennym.
12. Kinematyka ruchu jednostajnego po okręgu.
13. Siły powodujące ruch po okręgu.
14. Tarcie statyczne i kinetyczne. Siły tarcia.
15. Wyznaczanie współczynnika tarcia.

             ENERGIA I JEJ PRZEMIANY

1. Energia mechaniczna.
2. Zasada zachowania energii mechanicznej.
3. Praca moc i sprawność układu.
4. Związek między pracą, a energią.
5. Analiza przemian energii mechanicznej.
6. Mechanizm rozchodzenia się fali mechanicznej.
7. Zjawisko falowe.
8. Fala akustyczna jako nośnik informacji.
9. Fala elektromagnetyczna jako nośnik informacji.
10. Wyznaczenie wartości prędkości światła.
11. Podstawowe założenia mechaniki relatywistycznej.
12. Dylatacja czasu i skrócenie odcinka.
13. Relatywistyczny przyrost masy ciała.

RAZEM 31h + 7h do dyspozycji nauczyciela ( testy, sprawdziany, powtórzenia)

-->                                            --> Powrót <--

II.
Materiał nauczania klas drugich technikum i liceum profilowanego.
      Nr.DKOS-4015-126\02   liczba godzin: 38


1. Zapoznanie z zasadami BHP pracowni fizycznej.

             Oddziaływania w przyrodzie - grawitacyjne.

1. Budowa Układu Słonecznego.
2. Prawa Keplera.
3. Prawo powszechnej grawitacji.

4. Spadek swobodny ciał. Rzut poziomy.
5. Nieważkość i przeciążenie.
6. Prędkości kosmiczne.

            
Oddziaływania w przyrodzie - elektrostatyczne.

1. Prawo Coulomba.
2. Pole elektrostatyczne.
3. Ruch ładunku w polu elektrycznym.

            
Oddziaływania w przyrodzie - magnetyczne.

1. Pole magnetyczne wokół przewodnika z prądem.
2. Ruch ładunku w polu magnetycznym. Siła Lorentza.
3. Zasada działania Cyklotronu.
4. Indukcja elektromagnetyczna. Wzbudzanie prądu indukcyjnego.
5. Prawo indukcji Faradaya. Reguła Lentza.
6. Prawa Maxwella.
7. Fale elektromagnetyczne.

            
Oddziaływania silne i słabe.

1. Doświadczenie Rutherforda. Siły jądrowe.
2. Cząstki elementarne.

            
Energia i jej przemiany.

1. Energia mechaniczna.
2. Energia potencjalna pola zachowawczego - grawitacyjnego.
3. Energia potencjalna pola zachowawczego - elektrycznego.
4. Energia wewnętrzna ciał.
5. Przenoszenie energii przez falę mechaniczną.
6. Instrumenty muzyczne.
7. Przewodzenie i konwekcja.
8. Promieniowanie cieplne. Ciało doskonale czarne.
9. Prawa rządzące promieniowaniem temperaturowym.
10. Mechanizm przepływu prądu elektrycznego.

11. Prawa przepływu prądu elektrycznego.
12. Przemiany energii w obwodach prądu stałego.

            
Własności materii.

1. Ruch drgający prosty. Równanie ruchu harmonicznego.
2. Model oscylatora harmonicznego na przykładzie wahadła  matematycznego.
3. Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego.
4. Przemiany energii w ruchu drgającym. Rezonans mechaniczny.

RAZEM 35h + 3h do dyspozycji nauczyciela

-->                                            --> Powrót <--


III.
Materiał nauczania klas drugich ZSZ.
      Nr.DKOS-5002-59\03   liczba godzin: 38


1. Zapoznanie z zasadami BHP pracowni fizycznej.

            
Elektrostatyka.

1. Energia ładunku w polu elektrostatycznym.
2. Ruch ładunku w polu jednorodnym. Praca pola.
3. Warunki przepływu prądu w obwodzie.
4. Prawo Ohma dla obwodu prądu stałego.
5. Rozwiązywanie zadań-prawo Ohma.
6. Zależność ilości wydzielanej energii od parametrów elementów obwodu.
7. Praca i moc prądu elektrycznego.
8. Praca i moc prądu elektrycznego - rozwiązywanie zadań.
9. Powtórzenie wiadomości.
10. Sprawdzenie wiadomości.

            
Pole magnetyczne.

1. Żródła pola magnetycznego. Linie sił pole.
2. Siła elektrodynamiczna.
3. Ruch ładunku w polu magnetycznym. Siła Lorentza.
4. Pole magnetyczne Ziemi.
5. Zmienne pole magnetyczne jako źródło prądu.
6. Indukcja elektromagnetyczna.
7. Praktyczne zastosowanie zjawiska indukcji.
8. Powtórzenie wiadomości.
9. Sprawdzenie wiadomości.

            
Elementy termodynamiki

1. Temperatura jako miara średniej energii cząstek.
2. Gaz doskonały. Równanie stanu gazu doskonałego.
3. Równanie Clapeyrona.
4. Przemiany gazowe.
5. Silniki cieplne.
6. Rozwiązywanie zadań rachunkowych-przemiany gazowe.
7. Powtórzenie wiadomości.
8. Sprawdzenie wiadomości.

            
Rodzaje oddziaływań.

1. Oddziaływanie elektrostatyczne w makro i  mikroświecie.
2. Oddziaływanie cząstek elementarnych. Siły jądrowe.
3. Sprawdzenie wiadomości.

            
Elementy astronomii.

1. Budowa Układu Słonecznego.
2. Słońce i jego energia.
3. Struktura wszechświata.
4. Zjawisko zaćmienia Słońca i Księżyca.
5. Powtórzenie wiadomości.
6. Sprawdzenie wiadomości.

RAZEM  37h + 1h  do dyspozycji nauczyciela.

-->                                            --> Powrót <--


IV. Materiał nauczania klas drugich technikum po ZSZ.
   Nr.OP-23-4131-4\85   liczba godzin: 681. Zapoznanie z zasadami BHP pracowni fizycznej.

            
Pole elektrostatyczne.

1. Prawo Coulomba.
2. Wielkości charakteryzujące pole elektrostatyczne.
3. Porównanie pól elektrostatycznego i grawitacyjnego.
4. Praca w polu elektrostatycznym.
5. Rozwiązywanie zadań rachunkowych.
6. Powtórzenie wiadomości.
7. Sprawdzenie wiadomości.

            
Pole magnetyczne.

1. Źródła pola magnetycznego.
2. Siła elektrodynamiczna.
3. Ruch ładunku w polu magnetycznym.
4. Budowa i zasada działania Cyklotronu.
5. Powtórzenie wiadomości.
6. Sprawdzenie wiadomości.

            
Drgania i fale.

1. Ruch harmoniczny. Równanie ruchu harmonicznego.
2. Przemiany energii w ruchu harmonicznym.
3. Wahadło matematyczne jako przykład oscylatora harmonicznego.
4. Dyfrakcja i interferencja fal mechanicznych.
5. Cechy fal akustycznych.
6. Zjawisko Dopplera.
7. Powtórzenie wiadomości.
8. Sprawdzenie wiadomości.

            
Optyka.

1. Źródła światła i wielkości je charakteryzujące.
2. Natężenie oświetlenia.
3. Dyfrakcja i interferencja fal świetlnych.
4. Prawa odbicia i załamania fal świetlnych.
5. Zwierciadła. Powstawanie obrazów w zwierciadłach.
6. Całkowite wewnętrzne odbicie.
7. Soczewki . Powstawanie obrazów w soczewkach.
8. Przyrządy optyczne.
9. Rozszczepienie światła białego w  pryzmacie.
10. Załamanie promienia monochromatycznego w pryzmacie.
11. Polaryzacja światła.
12. Rozwiązywanie zadań rachunkowych.
13. Powtórzenie wiadomości.
14. Sprawdzenie wiadomości.

            
Elementy mechaniki relatywistycznej.

1. Transformacja Galileusza.
2. Transformacja Lorentza.
3. Zmiana długości i czasu w mechanice relatywistycznej.
4. Relatywistyczny przyrost masy.
5. Energia i pęd w mechanice relatywistycznej.
6. Powtórzenie wiadomości.
7. Sprawdzenie wiadomości.

            
Promieniowanie temperaturowe.

1. Emisja i absorpcja promieniowania.
2. Prawa rządzące promieniowaniem temperaturowym.
3. Rozwiązywanie zadań z zastosowaniem praw.
4. Cechy promieniowania IR I UV.
5. Powtórzenie wiadomości.
6. Sprawdzenie wiadomości.

            
Fale i cząsteczki.

1. Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne.
2. Zastosowanie zjawiska fotoelektrycznego.
3. Własności fotonu.
4. Fale De Brogliea.
5. Dualizm korpuskularno - falowy światła.
6. Rozwiązywanie zadań rachunkowych.
7. Powtórzenie wiadomości.
8. Sprawdzenie wiadomości.


            
Atomy i widma.

1. Przyrządy służące do rejestracji widm pierwiastków.
2. Widmo emisyjne i absorpcyjne pierwiastków.
3. Linie widmowe.
4. Rozwiązywanie zadań rachunkowych.
5. Promieniowanie rentgenowskie.
6. Powtórzenie wiadomości.
7. Sprawdzenie wiadomości.

RAZEM 63h + 5h do dyspozycji nauczyciela

-->                                            --> Powrót <--


V. Materiał nauczania klas trzecich technikum.
   Nr.DKOS-4015-126\02   liczba godzin: 34

 
1. Zapoznanie z zasadami BHP pracowni fizycznej.

             Własności materii.

1. Atomowa struktura materii.
2. Struktura wewnętrzna ciał stałych.
3. Budowa wewnętrzna cieczy.
4. Zmiany stanów skupienia materii.

            
Porządek i chaos w przyrodzie.

1. Pierwsza zasada termodynamiki.
2. Model gazu doskonałego.
3. Przemiany stanu gazu doskonałego.
4. Energia w przemianach gazowych.
5. Idealne silniki cieplne i ich sprawność.
6. Przebieg pracy silnika spalinowego.
7. Procesy odwracalne i nieodwracalne.
8. Satystyczny charakter praw termodynamiki.

            
Światło i jego rola w przyrodzie.

1. Własności światła. Cienie i  półcienie.
2. Zjawisko odbicia światła.
3. Zjawisko załamania światła.
4. Soczewki - powstawanie obrazów w soczewkach.
5. Układy optyczne.
6. Rozszczepienie światła białego w pryzmacie.
7. Załamanie promienia monochromatycznego w  pryzmacie.

            
Optyka falowa.

1. Zjawisko dyfrakcji i interferencji fal świetlnych.
2. Zjawisko polaryzacji światła.
3. Optyczne własności materii.

            
Optyka kwantowa.

1. Zjawisko fotoelektryczne i prawa nim rządzące.
2. Zastosowanie zjawiska fotoelektrycznego.
3. Własności fotonu.
4. Dualizm korpuskularno-falowy światła.

            
Jedność mikro i makroświata.

1. Fale De Brogliea.
2. Zasada nieoznaczoności.
3. Podstawowe założenia mechaniki kwantowej.

RAZEM 30h + 4h do dyspozycji nauczyciela

-->                                            --> Powrót <--


VI.
Materiał nauczania klas trzecich technikum po ZSZ.
      Nr.OP-23-4131-4\85   liczba godzin: 19

1. Zapoznanie z zasadami BHP pracowni fizycznej.

             Fizyka jądra atomowego.

1. Model doświadczenia Rutherforda.
2. Odkrycie jądra atomowego przez Rutherforda. Energia oddziaływania cząstki alfa
    z jądrem.
3. Własności jądra atomowego.
4. Modele jądra atomowego.
5. Promieniotwórczość naturalna.
6. Prawo rozpadu promieniotwórczego.
7. Typy reakcji jądrowych.
8. Reguły przesunięć Soddy’ego-Fajansa.
9. Detekcja promieniowania jądrowego. Klisze jądrowe, spintaryskop.
10. Detekcja promieniowania jądrowego. Komora Willsona, licznik Geigera-Mulletra.
11. Akceleratory cząstek.
12. Otrzymywanie sztucznych izotopów promieniotwórczych.
13. Wykorzystanie energii jądrowej.
14. Cząstki elementarne.

RAZEM 15h + 4h do dyspozycji nauczyciela (prace kontrolne)

-->                                            --> Powrót <--


VII.
Materiał nauczania klas czwartych technikum.
      Nr.DKOS-4015-126\02   liczba godzin: 28

1. Zapoznanie z zasadami BHP pracowni fizycznej.

             Budowa atomu.

1. Widma atomów.
2. Widmo atomu wodoru.
3. Model atomu według Bobra.
4. Atomy wieloelektrodowe. Liczby kwantowe.
5. Budowa atomu a wewnętrzna struktura ciał stałych.
6. Budowa i zasada działania Lasera.

            
Budowa jądra atomowego.

1. Odkrycie jądra atomowego przez Rutherforda.
2. Własności jądra atomowego.
3. Modele jądra atomowego.
4. Promieniotwórczość naturalna.
5. Typy reakcji jądrowych.
6. Reguły przesunięć Soddy`ego i Fajansa.
7. Prawo rozpadu promieniotwórczego.
8. Sztuczne izotopy promieniotwórcze i ich zastosowanie.
9. Detektory promieniowania jądrowego.
10. Zastosowanie energii jądrowej.
11. Cząstki elementarne.

            
Budowa i ewolucja wszechświata.

1. Cząstki elementarne a budowa wszechświata. Teoria wielkiego wybuchu.
2. Metody obserwacji wszechświata w zakresie widzialnym.
3. Metody obserwacji wszechświata w zakresie radiowym.
4. Rozszerzający się wszechświat. Prawo Habbl`a.
5. Szybkość rozszerzania się wszechświata a gęstość materii.
6. Ewolucja galaktyk i gwiazd.

RAZEM 24h + 4h do dyspozycji nauczyciela

                                               --> Powrót <--


Copyright © 2004/2005 by Renata Kmiećkowiak