Portal fizyczny ZSEiS

  Oficjalna strona ZSEiS   ::   MK server   ::   Strona główna

 

                                                                                                               

         Kryteria oceniania uczniów na lekcji fizyki.

 

   --> Oznaczenia prac kontrolnych, odpowiedzi, kartkówek, referatów,
        
aktywności uczniów.

         Prace klasowe - kolor czerwony: oznaczenie Sp

         Kartkówki - kolor czerwony: oznaczenie K

         Odpowiedzi, aktywność, zadania domowe - kolor niebieski: oznaczenie Od, A, Zd.

   

   --> Ilość prac sprawdzających w semestrze.

         Dwie duże prace kontrolne ( zapisane przynajmniej tydzień wcześniej
         w dzienniku lekcyjnym).

         Ilość kartkówek - według decyzji i potrzeb nauczyciela, obejmuje materiał z trzech
         ostatnich jednostek lekcyjnych. Nie muszą być zapowiedziane.

   

   --> Określenie procentowe odpowiedników poszczególnych ocen.

         Ocena niedostateczna: 0 - 35%

         Ocena dopuszczająca: 36 - 50%

         Ocena dostateczna: 51 - 75%

         Ocena dobra: 76 - 90%

         Ocena bardzo dobra: 91 - 100%

   

   --> Zasady poprawiania prac.

         Każda praca kontrolna poprawiana jest jednorazowo formie pisemnej w terminie
         ustalonym przez nauczyciela. Kartkówek nie poprawia się.

         Uczeń ma prawo do zaliczenia sprawdzianu jedynie w przypadku uzasadnionej
         i usprawiedliwionej nieobecności. Nie zaliczenie sprawdzianu w określonym
         terminie jest równoznaczne z oceną niedostateczną.

 

      Uczeń ma prawo raz w semestrze do nieprzygotowania Np oraz braku zadania Bz.

 

         Wymagania.

 

   --> Konieczne ( ocena mierna) - uczeń musi wykazać się znajomością podstawowych
         wzorów i definicji, sporządza wykresy.

   --> Podstawowe ( ocena dostateczna) - to co na ocenę mierną oraz potrafi
         przekształcać proste wzory i jednostki fizyczne. Rozwiązuje proste zadania, umie
         sporządzić i odczytać informacje z wykresów.

   --> Rozszerzające ( ocena dobra) - wykazuje się dobrą znajomością materiału,
         samodzielnie rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności i przy pomocy
         nauczyciela rozwiązuje zadania o wyższym stopniu trudności.

   --> Dopełniające ( ocena bardzo dobra) - bardzo dobrze opanował treści teoretyczne
         i umiejętność wykorzystania ich na zajęciach praktycznych i rozwiązywaniu zadań
         nietypowych.

   --> Wykraczające ( ocena celująca) - duża aktywność, samodzielne zgłębianie treści
         ponadprogramowych, uczestnictwo w olimpiadach i zawodach fizycznych.

 


Copyright © 2004/2005 by Renata Kmiećkowiak)