Konkurs na najlepszą pracę na temat: „Rok Fizyki 2020”

Konkurs skierowany jest do uczniów CKZiU nr 2 w Zielonej Górze z okazji ustanowienia przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej bieżącego roku – Rokiem Fizyki. Jego głównym celem jest podkreślenie zasług polskich fizyków dla światowej nauki. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie prezentacji multimedialnej (Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress lub pdf) lub plakatu dotyczącego zasług najwybitniejszych polskich fizyków. Każda osoba może złożyć do konkursu maksymalnie jedną pracę konkursową.
Praca konkursowa powinna zawierać informacje o autorze: imię, nazwisko, klasę, adres e-mail do kontaktu.
Prace konkursowe należy przesłać do 21 lutego 2020 roku na adres e-mail:
wozniakagnieszkajoanna@gmail.com.
Spośród prac biorących udział w konkursie zostaną wybrani Laureaci. Regulamin konkursu dostępny jest poniżej. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.
Organizator konkursu: dr Agnieszka Woźniak

1. Organizatorem konkursu na najlepszą prezentację na temat: „ROK FIZYKI 2020” jest dr Agnieszka Woźniak.
2. Konkurs trwa do 21 lutego 2018 r.
§ 2
Uczestnictwo w Konkursie
1. Warunki uczestnictwa w Konkursie określa niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”). Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne.
2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie CKZiU nr 2 w Zielonej Górze (zwani dalej „Uczestnikami”).
§ 3
Zasady i przebieg Konkursu
1. Każda osoba, która chce wziąć udział w Konkursie powinna:
1) Samodzielnie napisać prezentację multimedialną (Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress lub pdf).
2) Przesłać pracę konkursową drogą elektroniczną na adres e-mail:
wozniakagnieszkajoanna@gmail.com.
2. Prace muszą zostać dostarczone do Organizatora do 21 lutego 2018 r. Prace przesłane po tym terminie nie będą oceniane.
3. Każda osoba może złożyć maksymalnie jedną pracę konkursową.
4. Organizator powoła Komisję Konkursową, która wyłoni laureatów, którzy otrzymają nagrodę określoną w § 4
ust. 1.
5. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 3 marca 2020 r. na stronie internetowej CKZiU nr 2 w Zielonej
Górze.
6. Decyzje Komisji Konkursowej będą ostateczne i nie będzie przysługiwało od nich odwołanie.
7. Organizator nie zwraca prac konkursowych.
§ 4
Nagrody
1. Organizator przewiduje nagrody dla laureatów konkursu.
§ 5
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz do odwołania, zakończenia lub przedłużenia
Konkursu w każdym czasie. O zmianie Regulaminu, odwołaniu, zakończeniu lub przedłużeniu Konkursu Organizator powiadomi Uczestników umieszczając informację na stronie internetowej CKZiU nr 2 w Zielonej Górze.
2. Dane osobowe będą przetwarzane dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem niniejszego Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu i uczestnictwem w Konkursie.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczania prac uczestników na stronie internetowej CKZiU nr 2 w Zielonej Górze.
<<

  Copyright © 2001-2020 Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych
ZSEIS Group - Krystian Chrystowicz, Kajetan Hryńczuk, opiekun mgr Mariusz Kmiećkowiak

Odwiedziło nas już  osób.  

                Valid XHTML 1.0 Transitional   Poprawny CSS!   Statystyka serwera  Webmail 
Praca dla absolwenta
Drogi Absolwencie ELEKTRONIKA!
Jeśli ukończyłeś szkołę i szukasz stałej lub wakacyjnej pracy, zapoznaj się z ofertami lokalnych pracodawców.
Kliknij i zobacz aktualne oferty pracy

Zapraszamy firmy do współpracy i partnerstwa z naszą szkołą
TO MIEJSCE NA WASZĄ REKLAMĘ!!!!


Seco/Warwick
13 stycznia 2016r podpisaliśmy z firmą SECO/WARWICK porozumienie o współpracy. Firma obejmie patronatem nową pracownię dydaktyczną - sterowania PLC. Otwarcie pracowni planujemy pod koniec marca.

POLAND, RUSSIA, GERMANY, FRANCE,USA, INDIA, CHINA
SECO/WARWICK jest technologicznym liderem innowacyjnych rozwiązań do obróbki cieplnej metali. Specjalizacja firmy obejmuje rozwiązania typu end-to-end dla 5 kategorii: obróbki cieplnej w próżni, aluminium i w atmosferach oraz lutowanie wymienników ciepła i metalurgii próżniowej.
Grupa SECO/WARWICK to 10 spółek na 3 kontynentach z klientami w 70 krajach. Grupa dostarcza standardowe lub dedykowane, supernowoczesne urządzenia i technologie do obróbki cieplnej do czołowych firm z branży samochodowej, lotniczej elektronicznej, maszynowej, narzędziowej, medycznej, recyklingowej, energetycznej włącznie z atomową, wiatrową, paliwową i słoneczną oraz produkcji: stali, tytanu i aluminium.
Z podpisaniem dokumentu o współpracy wiąże się szereg korzyści: praktyki, szkolenia dla uczniów w szkole i w siedzibie firmy - wycieczki dydaktyczne, staże i doposażenie pracowni - pracownia patronacka.
Partnerzy