REGULAMIN

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEJ PRACY ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH NA ZAJĘCIACH PRAKTYCZNYCH.

1. Przed przystąpieniem do pracy należy dokonać oględzin aparatury i urządzeń. Szczególna uwagę należy zwrócić na sposób zasilania stanowisk oraz łączniki umożliwiające wyłączenie napięć zasilających. Stwierdzone uszkodzenia należy zgłosić prowadzącemu zajęcia.
2. Montaż układów elektrycznych i dokonywanie w nim zmian (na zajęciach praktycznych) może być przeprowadzone za zgodą prowadzącego zajęcia.
3. Ze stanowiska pracy należy usunąć wszelkie zbędne przedmioty, a zwłaszcza zbędne przewody montażowe.
4. Załączając urządzenia lub układ pod napięciem może nastąpić po sprawdzeniu przez prowadzącego zajęcia i w jego obecności.
5. Układy połączeń elektrycznych powinny być tak wykonane aby w każdej chwili możliwe było ich wyłączenie.
6. Należy unikać manipulacji i zmian w układzie połączeń elektrycznych wówczas, gdy jest załączone napięcie zasilania.
7. Wyłączenia układów dokonywać należy za pomocą łącznika. Przerywanie obwodu po przez rozłącznie przewodu z zaciskiem grozi powstaniem łuku elektrycznego i oparzeniem. Układ może być zdemontowany po uprzednim wyłączeniu napięcia za zgodą prowadzącego zajęcia.
8. Podłoga wokół stanowiska powinna być wykonana z materiałów izolacyjnych, nie może być mokra i zabrudzona.
9. Przy posługiwaniu się urządzeniami o znacznej pojemności ładunku elektrycznego należy pamiętać o potrzebie ich rozładowania (poprzez zwarcie zacisków) przed podjęciem dalszych czynności.
10. Maszyny wirujące stwarzają dodatkowe niebezpieczeństwo okaleczenia. Nie należy się zbytnio zbliżać do części wirujących lub ich dotykać.

REGULAMIN WARSZTATÓW SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I SAMOCHODOWYCH W ZIELONEJ GÓRZE.


Praktyczna nauka zawodu jest częścią procesu dydaktycznego wymagającego od uczniów szczególnego podejścia celem bezpiecznego i skutecznego wykonywanie postanowionych zadać.


DO OBOWIĄZKÓW UCZNIA NALEŻY


1. Przestrzeganie regulaminu uczniowskiego, regulaminu warsztatów szkolnych zarządzeń i poleceń władz szkolnych.
2. Bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i PPOŻ.
3. Właściwe poszanowanie i eksploatowanie mienia szkoły.
4. Przestrzeganie rozkładu zajęć warsztatowych.
5. Obowiązkowe ubezpieczeni się od Wypadków do 30.09.
6. Posiadanie na zajęciach właściwego ubrania ochronnego, kompletu podstawowych narzędzi, mydła, ręcznika oraz zeszytu.
7. Wykonywanie podczas zajęć tylko prac zleconych przez nauczyciela zgodnie ze wskazówkami przestrzegając przepisów BHP.
8. Powiadomienie nauczyciela o nieprawidłowej pracy przyrządów, maszyn, urządzeń oraz wyłączenia ich w przypadku zaistnienia zagrożenia.
9. Właściwe zachowanie na stanowisku pracy w czasie przerw eliminuje możliwości zaistnienia wypadków.
10. Utrzymywanie stanowisk pracy i ich otoczenia we wzorowym porządku i czystości.
11. Przestrzeganie zasad kulturalnego odnoszenia się do nauczycieli i kolegów.
12. W szczególnych wypadkach wykonywanie prac niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania warsztatów i szkoły.
13. Powiadomienie kierownika warsztatów lub dyrektora szkoły w przypadku nieprzybycia na zajęcia nauczyciela i wykonywanie ich poleceń.
14. Uzyskanie zgody nauczyciela na wykonywanie podczas zajęć pracy dyplomowanej lub końcowej.


ZABRANIA SIĘ KATEGORYCZNIE


Wykonywania jakiejkolwiek pracy w sposób naruszający przepisy BHP lub powodującej zagrożenie życia lub zdrowia, a w szczególności:
1. Pracy odpowiedniego ubrania roboczego.
2. Pracy niesprawnymi lub uszkodzonymi narzędziami, przyrządami lub maszynami.
3. Przeszkadzania w pracy kolegom na innych stanowiskach.
4. Opuszczania bez zgody nauczyciela stanowiska lub warsztatu.
5. Wykonywania prac w sposób niezgodny z instruktażem i poleceniami nauczyciela.
6. Manipulowania maszynami i urządzeniami oraz przyrządami bez wyraźnego polecenia nauczyciela.
7. Transportowania ciężkich urządzeń niezgodnie z przepisami BHP.
8. Ukrywania drobnych urazów i skaleczeń odniesionych w czasie pracy.
9. Wynoszenia z warsztatów lub szkoły przedmiotów będących ich własnością. Nauczyciele i obsługa szkoły upoważnieni są do przeprowadzenia kontroli w uzasadnionych przypadkach.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przyrządu, maszyny lub urządzenia spowodowanego lekkomyślnością, niedbalstwem lub lekceważenia poleceń nauczyciela uczeń odpowiada materialnie. Wszelkie uchybienia przeciw regulaminowi pociągają za sobą konsekwencje przewidziane w regulaminie szkoły zatwierdzone przez Rade Pedagogiczną. We wszystkich nie ujętych w regulaminie przypadkach należy postępować zgodnie z obowiązującymi normami, szczegółowymi przepisami, instrukcjami i poleceniami nauczycieli i władz szkolnych.


OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA


DO PODRĘCZNEGO SPRZĘTU GAŚNICZEGO NALEŻĄ: wszystkie rodzaje gaśnic, hydronetki, skrzynie z piaskiem, łopaty, beczki z wodą, wiadra, bosaki.

a)Gaśnice pianowe mają zastosowanie do gaszenia olei mineralnych (np. ropa, nafta, benzyna, lakiery), to znaczy stosuje się je do gaszenia takich materiałów, które są cięższe od piany.
b)Gaśnice śniegowe maja zastosowanie do gaszenia wszystkich pożarów w pomieszczeniach zamkniętych lub obudowanych za wyjątkiem istot żywych, gdyż powstający suchy śnieg (CO2) posiada temperaturę 78,9ºC.
c) Gaśnice tetrowe stosuje się do gaszenia wszystkich pożarów (np. instalacji elektrycznych pod napięciem, płynów łatwopalnych lżejszych od wody benzyna, nafta, denaturat, karbid, silniki spalinowe i elektryczne. Stosować w pomieszczeniach przewiewnych.
d) Gaśnice proszkowe stosuje się do gaszenia płynów i gazów łatwopalnych. Znajduje także zastosować wszędzie tam, gdzie użycie innych mokrych środków gaśniczych mogłoby spowodować uszkodzenie lub zniszczenie gaszonych przedmiotów.

WODĄ NIE NALEŻY GASIĆ
§ instalacji i urządzeń elektrycznych, ciał stałych, które mają duże powinowactwo chemiczne z wodą (takich jak: sodu, potasu, karbidu, wapna niegaszonego),
§ ciał płynnych, które są lżejsze od wody, takie jak: benzyna, olej, alkohol.


W dniu ................. na zajęciach warsztatowych zostałem przeszkolony w zakresie przepisów BHP, PPOŻ., regulaminu warsztatów szkolnych oraz zapoznany z drogą ewakuacyjną, co poświadczam własnoręcznym podpisem.

(podpis ucznia potwierdzony przez rodzica)Copyright © 2017-2018 CKZiU by AllvarusAMD.pl
All rights reserved