ul. Staszica 2,
65-175 Zielona Góra
tel. (068) 452-51-00

e-mail: sekretariat@zseis.zgora.pl

Zasady punktowania osiągnięć uczniów w procesie rekrutacji do szkół publicznych na rok szkolny 2019/2020

Akty prawne:
1. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (D.U. 2017 poz.60)
art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3
art. 367
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 marca 2017 r. ( D.U.
2017 poz. 586).

Podstawowe kryteria przyjęć:
Wyniki egzaminu gimnazjalnego;
Wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego, historii i wiedzy o
społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym - mnoży się razy 0,2
Oceny na świadectwie szkolnym z języka polskiego, matematyki, dwóch
wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych (do oddziałów dwujęzycznych: język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz jedno z obowiązkowych zajęć edukacyjnych)-
18 punktów - stopień celujący,
17 punktów - stopień bardzo dobry,
14 punktów - stopień dobry,
8 punktów - stopień dostateczny,
2 punkty - stopień dopuszczający,

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 punktów
 Szczególne osiągnięcia aktywności społecznej w tym wolontariat 3 punkty
 Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych -
18 punktów - maksymalna liczba za konkursy wiedzy, sportowych i artystycznych.
Zawody wiedzy o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim lub turnieje o zasięgu ogólnopolskim:
10 punktów - tytuł finalisty konkursu z przedmiotów objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,
4 punkty - tytuł laureata turnieju z przedmiotów nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,
3 punkty - tytuł finalisty turnieju z przedmiotów nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej.
Zawody wiedzy będące konkursem lub turniejem z przedmiotów artystycznych o zasięgu ponadwojewódzkim, wojewódzkim
10 punktów - dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu z przedmiotów objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,

7 punktów - tytuł finalisty konkursu z przedmiotów objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,
3 punkty - tytuł laureata turnieju z przedmiotów nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,
7 punktów - dwa lub więcej tytuły laureata turnieju z przedmiotów nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,
5 punktów - dwa lub więcej tytuły finalisty turnieju z przedmiotów nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej,
2 punkty - tytuł finalisty turnieju z przedmiotów nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej.
Inne zawody artystyczne lub sportowe organizowane przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu:
międzynarodowym - 4 punkty, krajowym - 3 punkty, wojewódzkim - 2 punkty, powiatowym 1 punkt
 Sprawdzian uzdolnień kierunkowych w przypadku oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji.
Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przyjmowani są w pierwszej kolejności.
Kryteria dodatkowe:

Do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe:
 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu,


Do oddziałów integracyjnych:
 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na
niepełnosprawność, wydane przez publiczną poradnię psychologicznopedagogiczną.
Kryteria przyjęć - w przypadku równorzędnych wyników.
W pierwszym etapie rekrutacji:
 problemy zdrowotne potwierdzone opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
specjalistycznej (nie dotyczy oddziałów sportowych i dwujęzycznych)
W drugim etapie rekrutacji:
 wielodzietność rodziny kandydata
 niepełnosprawność kandydata
 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 objęcie kandydata pieczą zastępczą


Rekrutacja odbywa się ze wspomaganiem elektronicznego systemu naboru.


Mariusz Kmiećkowiak
Ostatnio zmodyfikowany: 2019-03-03 10:39:42

Powrót
<<

  Copyright © 2001-2019 Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych
ZSEIS Group - Krystian Chrystowicz, Kajetan Hryńczuk, opiekun mgr Mariusz Kmiećkowiak

Odwiedziło nas już  osób.  

                Valid XHTML 1.0 Transitional   Poprawny CSS!   Statystyka serwera  Webmail 
Praca dla absolwenta
Drogi Absolwencie ELEKTRONIKA!
Jeśli ukończyłeś szkołę i szukasz stałej lub wakacyjnej pracy, zapoznaj się z ofertami lokalnych pracodawców.
Kliknij i zobacz aktualne oferty pracy

Zapraszamy firmy do współpracy i partnerstwa z naszą szkołą
TO MIEJSCE NA WASZĄ REKLAMĘ!!!!


Seco/Warwick
13 stycznia 2016r podpisaliśmy z firmą SECO/WARWICK porozumienie o współpracy. Firma obejmie patronatem nową pracownię dydaktyczną - sterowania PLC. Otwarcie pracowni planujemy pod koniec marca.

POLAND, RUSSIA, GERMANY, FRANCE,USA, INDIA, CHINA
SECO/WARWICK jest technologicznym liderem innowacyjnych rozwiązań do obróbki cieplnej metali. Specjalizacja firmy obejmuje rozwiązania typu end-to-end dla 5 kategorii: obróbki cieplnej w próżni, aluminium i w atmosferach oraz lutowanie wymienników ciepła i metalurgii próżniowej.
Grupa SECO/WARWICK to 10 spółek na 3 kontynentach z klientami w 70 krajach. Grupa dostarcza standardowe lub dedykowane, supernowoczesne urządzenia i technologie do obróbki cieplnej do czołowych firm z branży samochodowej, lotniczej elektronicznej, maszynowej, narzędziowej, medycznej, recyklingowej, energetycznej włącznie z atomową, wiatrową, paliwową i słoneczną oraz produkcji: stali, tytanu i aluminium.
Z podpisaniem dokumentu o współpracy wiąże się szereg korzyści: praktyki, szkolenia dla uczniów w szkole i w siedzibie firmy - wycieczki dydaktyczne, staże i doposażenie pracowni - pracownia patronacka.
Partnerzy