ul. Staszica 2,
65-175 Zielona Góra
tel. (068) 452-51-00

e-mail: sekretariat@zseis.zgora.pl

Zasady punktowania osiągnięć uczniów w procesie rekrutacji do szkół publicznych na rok szkolny 2016/2017

1. Liczbę punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych wymienionych w § 1 ust. 2   w procesie rekrutacji ustala się na 200,
w tym:

1) za wyniki egzaminu gimnazjalnego - maksymalnie 100 punktów;

2) za ocenę z języka polskiego - maksymalnie 17 punktów;

3) za oceny z trzech zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę łącznie - maksymalnie
48 punktów: po 16 punktów za każde zajęcia edukacyjne; w przypadku języka obcego
ocena z obowiązkowego języka obcego ujętego w szkolnym planie nauczania;

4) za osiągnięcia kandydata, w tym za szczególne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum - maksymalnie 35 punktów, w tym:
a) za ukończenie gimnazjum z wyróŜnieniem: 5 punktów,
b) za ocenę zachowania - maksymalnie 5 punktów, w tym: wzorowe - 5 punktów, bardzo dobre - 3 punkty, dobre - 1 punkt,
c) maksymalnie 5 punktów:
- za wolontariat, w którym uczeń uczestniczy systematycznie przez okres co najmniej jednego roku szkolnego - 3 punkty,
- za osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu wojewódzkim - 5 punktów,
- za osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu powiatowym - 3 punkty,
d) za inne osiągnięcia - maksymalnie 20 punktów:
- za uzyskanie tytułu finalisty - 15 punktów, a za uzyskanie dwóch i więcej tytułów finalisty - 20 punktów, w konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim organizowanych i współorganizowanych przez kuratorów oświaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 roku Nr 13, poz. 125 oraz z 2009 r. Nr 126, poz. 1041),
- maksymalnie 10 punktów: za uzyskanie tytułu laureata - 7 punktów,
a za uzyskanie tytułu finalisty - 4 punkty, w konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim:
Ogólnopolski Konkurs Historyczny ,,Losy Ŝołnierza i dzieje oręża polskiego", Ogólnopolski
MłodzieŜowy Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę", Konkurs Przyrodniczo-Łowiecki o Nagrodę im. Włodzimierza Korsaka, Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski", VI Konkurs Biblijny, Konkurs Wiedzy o Sztuce w kategoriach „Muzyka" i „Plastyka", XXXI Lubuski Konkurs Przyrodniczy, Konkurs Fizyczny PTF „Odkrywamy źródła energii na ziemi", XII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy MłodzieŜy Gimnazjalnej, Lubuska Gimnazjalna Platforma Wiedzy, Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły - Jana Pawła II dla uczniów gimnazjum „PapieŜ Słowianin",
Ogólnopolski konkurs tematyczny „Losy Bliskich i Losy Dalekich - Życie Polaków w latach 1914 - 1989", Ogólnopolski konkurs tematyczny z historii Polski pt: „W Kalejdoskopie Pamięci - Polska i Polacy w latach 1939 - 1989", Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II", Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Filmie „Zmagania z X Muzą", Lubuski przegląd szkolnych zespołów muzycznych, Wojewódzki Konkurs z Języka Francuskiego dla uczniów gimnazjów, Ogólnopolski „Konkurs Ojczyzny - Polszczyzny".

2. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązywać będzie następujący system przeliczania ocen, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, na punkty:
1) z języka polskiego:
a) celujący - 17 punktów,
b) bardzo dobry - 15 punktów,
c) dobry - 10 punktów,
d) dostateczny - 3 punkty;
2) z trzech wybranych zajęć edukacyjnych:
a) celujący - 16 punktów,
b) bardzo dobry - 14 punktów,
c) dobry - 10 punktów,
d) dostateczny - 3 punkty.

3. Liczbę punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego ustala się mnożąc sumę punktów procentowych uzyskanych we wszystkich częściach egzaminu gimnazjalnego wpisanych w zaświadczeniu okręgowej komisji egzaminacyjnej przez wskaźnik 0,2 (wynik zaokrągla się do pełnych punktów, w ten sposób, że mniej niż 0,5 punktu pomija się, a od 0,5 punktu zaokrągla się do pełnego punktu). Wyniki części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym (język obcy nowożytny) nie są brane pod uwagę.
4. Za egzamin gimnazjalny przeprowadzony przed 2012 rokiem przyznawana jest łączna liczba punktów wpisanych w zaświadczeniu okręgowej komisji egzaminacyjnej, za część humanistyczną i część matematyczno-przyrodniczą.

 


Mariusz Kmiećkowiak
Ostatnio zmodyfikowany: 2016-04-27 07:40:28

Powrót
<<

  Copyright © 2001-2019 Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych
ZSEIS Group - Krystian Chrystowicz, Kajetan Hryńczuk, opiekun mgr Mariusz Kmiećkowiak

Odwiedziło nas już  osób.  

                Valid XHTML 1.0 Transitional   Poprawny CSS!   Statystyka serwera  Webmail 
Praca dla absolwenta
Drogi Absolwencie Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych!
Jeśli ukończyłeś szkołę i szukasz stałej lub wakacyjnej pracy, zapoznaj się z ofertami lokalnych pracodawców.
Kliknij i zobacz aktualne oferty pracy

Zapraszmy firmy do współpracy i partnerstwa z naszą szkołą
TO MIEJSCE NA WASZĄ REKLAMĘ!!!!


Seco/Warwick
13 stycznia 2016r podpisaliśmy z firmą SECO/WARWICK porozumienie o współpracy. Firma obejmie patronatem nową pracownię dydaktyczną - sterowania PLC. Otwarcie pracowni planujemy pod koniec marca.

POLAND, RUSSIA, GERMANY, FRANCE,USA, INDIA, CHINA
SECO/WARWICK jest technologicznym liderem innowacyjnych rozwiązań do obróbki cieplnej metali. Specjalizacja firmy obejmuje rozwiązania typu end-to-end dla 5 kategorii: obróbki cieplnej w próżni, aluminium i w atmosferach oraz lutowanie wymienników ciepła i metalurgii próżniowej.
Grupa SECO/WARWICK to 10 spółek na 3 kontynentach z klientami w 70 krajach. Grupa dostarcza standardowe lub dedykowane, supernowoczesne urządzenia i technologie do obróbki cieplnej do czołowych firm z branży samochodowej, lotniczej elektronicznej, maszynowej, narzędziowej, medycznej, recyklingowej, energetycznej włącznie z atomową, wiatrową, paliwową i słoneczną oraz produkcji: stali, tytanu i aluminium.
Z podpisaniem dokumentu o współpracy wiąże się szereg korzyści: praktyki, szkolenia dla uczniów w szkole i w siedzibie firmy - wycieczki dydaktyczne, staże i doposażenie pracowni - pracownia patronacka.
Partnerzy