ul. Staszica 2,
65-175 Zielona Góra
tel. (068) 452-51-00

e-mail: sekretariat@zseis.zgora.pl

 

 

Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych

 

Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zielonej Górze działa na podstawie:

- ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445, tekst jednolity),
- ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572-t. j. z późn zm.),
- ustawy z dnia 8 stycznia 1999r.- Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U. Nr 12, poz. 96 z późn zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, tekst jednolity z późn. zm.)      Nr 249, poz. 2104 z późn zm.),
- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.),
- uchwały nr LI/60/02 Rady Miasta Zielona Góra z dn. 29 stycznia 2002r. w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych w szkoły ponadgimnazjalne,

- załączników :

Regulaminu Wewnątrzszkolnego Oceniania Uczniów
Regulaminu Rekrutacji
Regulaminu Rady Rodziców
Regulaminu Rady Pedagogicznej
Regulaminu Samorządu Uczniowskiego
Regulaminu Warsztatów Szkolnych
Regulaminu Biblioteki i Świetlicy Szkolnej

 

Oświata w Rzeczpospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz (Międzynarodowej) Konwencji Praw Dziecka. Za podstawę nauczania i wychowania przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowaniu dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy     i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowując go do wypełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

 

 

 

 

 
R O Z D Z I A Ł  I 


Postanowienia ogólne 

§ 1.

 1. Nazwa zespołu szkół brzmi:
Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zielonej Górze

2. Siedziba szkoły: Zielona Góra ul. Stanisława Staszica 2 

 § 2.

 1. W skład Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze wchodzą szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży i dorosłych:

1) Czteroletnie technikum na podbudowie programowej gimnazjum, o nazwie:
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych im. M.Skłodowskiej-Curie w Zielonej Górze kształcące w zawodach:

a) technik elektronik
b) technik elektryk
c) technik mechanik
d) technik mechatronik
e) technik informatyk
f) technik górnictwa otworowego
g) technik pojazdów samochodowych 
h) technik energetyk
i) technik urządzeń odnawialnych źródeł energii

2) Zasadnicza szkoła zawodowa (cykl nauczania od 2 do 3 lat w zależności od programu nauczania dla danego zawodu) na podbudowie programowej gimnazjum o nazwie:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych im. M.Skłodowskiej-Curie w Zielonej Górze kształcąca w zawodach:

a) blacharz samochodowy
b) elektromechanik pojazdów samochodowych
c) mechanik pojazdów samochodowych
d) monter elektronik
e) monter mechatronik
f) operator obrabiarek skrawających

3) Szkoła policealna dla dorosłych (dla absolwentów szkół średnich) o nazwie: Szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych w  Zespole Szkół Elektronicznych i Samochodowych im. M. Skłodowskiej-Curie w Zielonej Górze


2. Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze, zwany dalej "szkołą", jest szkołą publiczną.

§ 3.

1. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Zielona Góra.
2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Organ Nadzorujący.

 R O Z D Z I A Ł  II 

Cele i zadania szkoły 

§ 4.

 1. Celem szkoły jest stworzenie optymalnych warunków umożliwiających wszechstronny intelektualny i emocjonalny rozwój uczniów poprzez odpowiednią organizację procesu kształcenia oraz działania wspomagające wychowawczą rolę rodziny. Wszystkie działania podejmowane przez szkołę muszą mieć na celu dobro uczniów i gwarantować członkom społeczności szkolnej - uczniom, nauczycielom i rodzicom, poszanowanie ich godności, praw oraz światopoglądu.

2. Do zadań szkoły należy w szczególności:

1) umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania matury oraz kwalifikacji zawodowych,
2) wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności ogólnozawodowe i przygotowanie do dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
3) wykształcenie u uczniów zestawu umiejętności zawartych w podstawie programowej dla danego zawodu,
4) motywowanie uczniów do podwyższania kwalifikacji zawodowych i przygotowanie do kształcenia ustawicznego,
5) przygotowanie aktywnych, mobilnych i skutecznie działających pracowników gospodarki rynkowej z umiejętnością podejmowania własnej działalności gospodarczej,
6) umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów, realizowanie przez nich indywidualnych programów nauczania, a także - w uzasadnionych przypadkach - ukończenie szkoły
w skróconym czasie,
7) rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego,
8) przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich,
9) umożliwienie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej,
10) zapewnienie uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
11) upowszechnianie aktywnych form wypoczynku, turystyki i krajoznawstwa,
12) zapewnienie opieki nad uczniami przebywającymi na terenie szkoły lub poza terenem szkoły podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych, imprez
i uroczystości,
13) powierzenie każdego oddziału szczególnej opiece wychowawczej jednego nauczyciela,
14) otaczanie szczególną troską uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej, uczniów niepełnosprawnych,  niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami,
15) otaczanie opieką uczniów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej
i materialnej, organizowanie pomocy socjalnej,
16) utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wychowania,
17) współdziałanie szkoły z rodzicami uczniów w sprawach wychowania i kształcenia przez pomoc rodziców lub ich udział w działaniach edukacyjnych i wychowawczych,
18) zapewnienie rodzicom informacji na temat wymagań edukacyjnych, sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, postępów w nauce, zachowania i przyczyn niepowodzeń dziecka,
19) współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym, organizacjami, stowarzyszeniami, innymi szkołami w kraju i zagranicą,
20) zwolnienie uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej z opłat skarbowych.

3. Szkoła realizuje swoje cele i zdania zgodnie z przepisami prawa oraz uchwalonymi przez radę pedagogiczną programami: wychowawczym i profilaktyki zaopiniowanymi przez radę rodziców
i samorząd uczniowski.

 R O Z D Z I A Ł  III 

Organy szkoły 

§ 5.

 Organami szkoły są:
1) dyrektor szkoły
2) rada pedagogiczna
3) samorząd uczniowski
4) rada rodziców

 § 6.

 Dyrektor

1. Dyrektor szkoły:

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór nad pracownikami pedagogicznymi oraz innymi, zwanymi dalej "pracownikami niepedagogicznymi",
3) sprawuje nadzór nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działania prozdrowotne,
4) ustala zawody, w których kształci technikum oraz zasadnicza szkoła zawodowa
w porozumieniu z organem prowadzącym po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty oraz powiatowej rady zatrudnienia,
5) wyraża zgodę na podjęcie działalności w szkole stowarzyszeniom i organizacjom, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
6) skreśla z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie na podstawie uchwały rady pedagogicznej po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego w drodze decyzji administracyjnej,
7) zezwala uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,
8) współdziała ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli
w organizowaniu praktyk pedagogicznych,
9) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji,
10) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej, o ile są sprzeczne z prawem, zawiadamia niezwłocznie organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny,
11) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
12) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,
13) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

2. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli
i pracowników niepedagogicznych. Dyrektor, w szczególności decyduje o sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz i pracowników niepedagogicznych, powierzania stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych,
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar nauczycielom i pracownikom
niepedagogicznym szkoły,
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
o odznaczeniach, nagrodach i innych wyróżnieniach dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych,

3. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim

 § 7.

 Rada Pedagogiczna 

1. W szkole działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły współodpowiedzialnym za realizację jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele.

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

4. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy oraz uchwalanie programu wychowawczego i programu profilaktyki,
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
4) przygotowanie projektów zmian w statucie do uchwalenia przez radę szkoły, jeżeli taka  została utworzona,
5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
7) podejmowanie uchwał w sprawach uczniów zmieniających typ szkoły lub profil kształcenia,

8) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły,

5. Rada pedagogiczna opiniuje:

1) organizację pracy szkoły, w tym  tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych
i pozalekcyjnych,
2) możliwość podjęcia działalności w szkole przez stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
3) projekt planu finansowego szkoły,
4) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
5) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych   i opiekuńczych,
6) powierzanie stanowiska wicedyrektora szkoły i innych stanowisk kierowniczych oraz odwołania z nich.

6. Rada pedagogiczna występuje z wnioskami do organu prowadzącego szkolę
o odwołanie z funkcji dyrektora szkoły lub do dyrektora o odwołanie nauczycieli z funkcji kierowniczej.

7. Rada pedagogiczna organizuje zebrania plenarne na wniosek co najmniej 1/3 członków rady.

8. Szczegółowe zasady działalności rady pedagogiczne określa jej regulamin.

 § 8.

 Samorząd Uczniowski 

1. W szkole działa samorząd uczniowski zwany dalej "samorządem".

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Samorząd umożliwia uczniom branie aktywnego udziału w życiu szkoły oraz wyrażanie opinii o jej działalności.

4. Samorząd wyraża opinie w sprawie skreślenia osoby z listy uczniów szkoły.

5. Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji życia szkolnego z zachowaniem właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania własnych zainteresowań,
4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
6) prawo wyboru i opiniowania nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

6. Szczegółowe zasady działania samorządu określa regulamin.

 § 9.

Rada Rodziców 

1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2. Zasady tworzenia rady rodziców określa ogół rodziców uczniów szkoły.

3. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami
i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

4. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.

5. Szczegółowe zasady działania rady rodziców określa jej regulamin.

§ 10.

Współdziałanie organów szkoły i rozwiązywanie sporów miedzy nimi 

1. Działalność organów szkoły oparta jest na wzajemnej współpracy dla dobra całej społeczności szkolnej.

2. Organy szkoły współdziałają ze sobą w rozwiązywaniu sporów w sytuacjach konfliktowych wewnątrz szkoły. Mają prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji w sposób określony w regulaminach działalności.

3. W przypadku rozbieżności stanowisk między organami szkoły ostateczną decyzję
w sprawie podejmuje dyrektor, po wysłuchaniu przedstawicieli zainteresowanych stron.

 R O Z D Z I A Ł  IV 

 Organizacja szkoły 

§ 11.

1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem
31 sierpnia następnego roku.

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich, terminy egzaminów maturalnych określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 § 12.

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkolnej opracowany przez dyrektora na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza Prezydent Miasta Zielona Góra.

 § 13.

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy
w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania sporządzonym zgodnie z ramowym planem nauczania
i programem dopuszczonym do użytku szkolnego.

2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel-wychowawca. Dla zapewnienia ciągłości
i skuteczności pracy wychowawczej wychowawca powinien opiekować się danym oddziałem
w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3. Liczba uczniów przypadająca na jeden oddział powinna wynosić nie mniej niż 28 uczniów. Jeżeli organ prowadzący wyrazi zgodę liczba uczniów w oddziale może być mniejsza.

4. Podział oddziałów na grupy, na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki
i bezpieczeństwa (zajęcia laboratoryjne, języki obce, wychowanie fizyczne) określają możliwości finansowe, baza materialna i dydaktyczna szkoły oraz ramowe plany nauczania.
1) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się organizowanie specjalistycznych zajęć laboratoryjnych w grupach 12- 15 osobowych zgodnie z zaleceniami do realizacji treści kształcenia zawodowego.

5. Podział na grupy na zajęciach praktycznej nauki zawodu określają odrębne przepisy.

6. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół. Podstawowym zadaniem zespołu jest ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania
z zakresu kształcenia ogólnego, ogólnozawodowego i kształcenia zawodowego.

7. Nauczyciele przedmiotów oraz nauczyciele grup przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

8. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora szkoły na wniosek zespołu.

 § 14.

1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, których wymiar określają szkolne plany nauczania są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego i z zakresu kształcenia w zawodzie,
2) praktyczna nauka zawodu,
3) zajęcia edukacyjne fakultatywne,

4)zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne, organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5) nadobowiązkowe zajęcia edukacyjne, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia.

2. Zajęcia mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym,
w zespołach miedzyoddziałowych, międzyszkolnych, a także w formie wycieczek i wyjazdów.

3. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut.

4. Jednostka lekcyjna praktycznej nauki zawodu trwa 55 minut.

§ 15.

Organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 16.

1. Zasady oceniania, klasyfikowania, promowania i przeprowadzania egzaminów uczniów oraz wydawania świadectw określają odrębne przepisy.

2. Szczegółowe zasady oceniania uczniów określa Regulamin Wewnątrzszkolnego Oceniania uczniów.

3. Informacje na temat wyników w nauce, frekwencji i oceny zachowania znajdują się w dzienniku elektronicznym. Dostęp do tych  informacji dla ucznia i jego rodziców/opiekunów prawnych  jest nieodpłatny.

§ 17.

1. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

1) pomieszczeń dydaktycznych z odpowiednim wyposażeniem, w tym laboratoriów
i pracowni specjalistycznych (przedmiotowych, komputerowych),
2) warsztatów szkolnych,
3) biblioteki z czytelnią,
4) obiektów sportowych,
5) pomieszczenia dla organizacji uczniowskich,
6) pokoju nauczycielskiego,
7) gabinetu pielęgniarki,
8) szatni i innych pomieszczeń użytkowych.

2. Szkoła udostępnia urządzenia, pomieszczenia i obiekty sportowe osobom trzecim na warunkach określonych przez dyrektora. Udostępnienie bazy szkoły może nastąpić pod warunkiem, że w pierwszej kolejności baza ta zabezpieczy statutowe zadania szkoły.

3. Warsztaty szkolne prowadzą działalność w systemie pracowni, ćwiczeń praktycznych
i laboratoryjnych.

4. Praktyczna nauka zawodu odbywa się także poza warsztatami szkolnymi w :
w placówkach kształcenia praktycznego, placówkach pomocniczych pracodawców na podstawie umowy zawartej miedzy szkołą a daną jednostką.

5. Szczegółowe zasady korzystania z pracowni, pomieszczeń warsztatów szkolnych
i obiektów sportowych określają ich regulaminy.

R O Z D Z I A Ł  V 

Nauczyciele i  pracownicy niepedagogiczni szkoły 

§ 18.

 1. W szkole zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni: ekonomiczno-administracyjni  i obsługi.

2. Zasady zatrudniania pracowników określają odrębne przepisy.

3. Stanowisko wicedyrektora tworzy się w szkole przy co najmniej 12 oddziałach.

4. Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze np. kierownik warsztatów szkolnych, zastępca kierownika warsztatów szkolnych.

5. Zasady tworzenia stanowisk kierowniczych regulują odrębne przepisy.

6. Wicedyrektorów i kierowników powołuje i odwołuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej. Opinia jest wiążąca.

 § 19.

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną
i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

2. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą. Są odpowiedzialni za jakość i wyniki swojej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece uczniów.

3. Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę ucznia w sposób określony w szkolnym systemie oceniania.

4. Sprawdzone i ocenione pisemne prace uczniów znajdują się u nauczyciela przedmiotu do końca trwania roku szkolnego.

5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom/opiekunom prawnym. W szkole policealnej są udostępniane uczniowi.

6. Dokumentacja z egzaminów poprawkowych oraz klasyfikacyjnych jest dołączona do arkusza ocen ucznia.

7. Na wniosek ucznia lub jego rodziców/opiekunów prawnych dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom/opiekunom prawnym.

8. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen w terminie jednak nie później 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W szkole policealnej zastrzeżenia rozpatruje się semestralnie.

9. Do podstawowych zadań i obowiązków nauczyciela należy:

1) realizowanie na zajęciach w klasach i zespołach podstawy programowej, szkolnych programów wychowawczych i profilaktyki,
2) współpraca w ramach zespołów nauczycielskich, przedmiotowych lub problemowo-zadaniowych w celu wyboru programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych,
3) ponoszenie odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie lekcji, przerw miedzy nimi i innych zajęć organizowanych w ramach działalności statutowej szkoły,
4) pełnienie dyżurów miedzy zajęciami edukacyjnymi w miejscu i czasie określonym przez dyrektora,
5) ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego,
6) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,
7) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,
8) udzielanie informacji o wynikach dydaktyczno - wychowawczych ucznia: rodzicom, wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej,
9) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb ucznia,
10) doskonalenia własnych umiejętności dydaktycznych, podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i kompetencji wychowawczych,
11) dbałość o powierzone mienie, pomoce dydaktyczno - wychowawcze, sprzęt szkolny oraz wygląd estetyczny szkoły i jej otoczenia, 
12) czynne uczestnictwo w zajęciach organizowanych w ramach patronatu klasowego, 
13) systematyczne przeprowadzanie dodatkowych zajęć konsultacyjnych, fakultatywnych
w ramach obowiązujących 40 godzin pracy oraz zajęć wynikających z art. 42 Karty Nauczyciela,
14) współpraca z pracownikami niepedagogicznymi.

10. Nauczyciel - wychowawca oddziału:

1) realizuje w zespole klasowym szkolny plan wychowawczy i profilaktyczny,
2) tworzy warunki wspomagające rozwój uczniów,
3) inspiruje i wspomaga działanie powierzonego mu zespołu,
4) pomaga w rozwiązywaniu konfliktów zarówno w zespole uczniów, jak i między klasą
a innymi członkami społeczności szkolnej,
5) uzgadnia i koordynuje działania wychowawcze zespołu nauczycieli uczących w jego klasie wobec ogółu uczniów klasy, a także tych, którym potrzebna jest indywidualna pomoc i opieka (dotyczy uczniów szczególnie uzdolnionych, a także uczniów z różnymi niepowodzeniami i trudnościami),
6) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności,
7) utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów w sprawach postępów nauce i zachowaniu,
8) sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem zajęć kulturalnych i wychowawczych organizowanych w ramach patronatu.

11. Obowiązkiem nauczyciela jest także:

1) planowanie swojej pracy dydaktycznej i wychowawczej,
2) wypełnianie poleceń i zarządzeń dyrektora szkoły,
3) rzetelne dokumentowanie swojej pracy, dokonywanie wpisów w szkolnej dokumentacji (m.in. dzienniku elektronicznym)

 4) w przypadku pełnienia obowiązków wychowawcy:
* elektroniczne wypełnianie arkuszy ocen, świadectw szkolnych, dziennika lekcyjnego swojej klasy,
* przygotowywanie charakterystyki klasy i poszczególnych uczniów, 
* przygotowanie opinii o uczniach, którzy weszli w konflikt z prawem oraz w sprawach rodzinnych.

§ 20.

1. Zadaniem pracowników niepedagogicznych pełniących administracyjną, finansową
i gospodarczą obsługę szkoły jest zapewnienie szkole warunków do realizacji jej zadań statutowych.

2. Zakresy zadań i obowiązków pracowników niepedagogicznych  określa dyrektor szkoły.

 
R O Z D Z I A Ł  VI 

 Uczniowie 

§ 21.

Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów

1. O zasadach rekrutacji decyduje organ nadzorujący.

2. Rekrutacja uczniów do szkoły prowadzona jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

3. Przy ubieganiu się o przyjęcie do technikum, zasadniczej szkoły zawodowej kandydat określa zawód.

4. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej technikum lub zasadniczej szkoły zawodowej powinni posiadać świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

5. O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej szkoły decyduje:

1) liczba punktów uzyskanych za egzamin gimnazjalny,
2) liczba punktów za wybrane zajęcia edukacyjne wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,
3) liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia.

6. Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

7. Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji, o której mowa w ust. 3, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc w szkole.

8. O zasadach ponownego przyjęcia do klasy pierwszej decyduje dyrektor szkoły.

9. Szczegółowe zasady przyjęcia do szkoły określa Regulamin Rekrutacji.

10. Na semestr pierwszy szkoły policealnej przyjmuje się kandydatów którzy posiadają wykształcenie średnie, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.

11. Egzamin semestralny przeprowadza się w terminie wynikającym z planu pracy. Nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne na początku każdego semestru informują słuchaczy o terminach egzaminów semestralnych.

 

12. Słuchacza szkoły dla dorosłych, który nie otrzymał promocji na semestr programowo wyższy, dyrektor szkoły skreśla, w drodze decyzji, z listy słuchaczy.

 

13. W przypadkach losowych lub zdrowotnych, dyrektor szkoły, na pisemny wniosek słuchacza, może wyrazić zgodę na powtarzanie semestru. Słuchacz może powtarzać semestr jeden raz w okresie kształcenia w danej szkole. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, nie później niż w terminie 7 dni od dnia podjęcia przez radę pedagogiczną uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji słuchaczy.

§ 22.

Prawa uczniów

1. Uczeń ma prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i opieki wychowawczej,
2) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
3) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów
w nauce,
4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
5) zmiany profilu kształcenia w trybie określonym przez radę pedagogiczną,
6) pomocy w przypadku trudności w nauce, zdarzeń losowych,
7) organizacji indywidualnego toku nauki oraz organizacji indywidualnego nauczania na zasadach określonych w odrębnych  przepisach, 
8) korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego,
9) warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności,
10) swobody wyrażania myśli i przekonań, a w szczególności dotyczących życia szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób,
11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się
w organizacjach działających w szkole,
12) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru podczas zajęć pozalekcyjnych na zasadach określonych przez dyrektora,
13) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej z uwzględnieniem możliwości finansowych szkoły,
14) 2 dni wolnych od zająć dydaktycznych przeznaczonych na wycieczki szkolne (w danym roku szkolnym); wychowawca zobowiązany jest wybrać takie dni na wycieczkę, które zagwarantują realizację podstawy programowej;
15) korzystania z imprez o charakterze masowym w dniach dydaktycznych raz
w semestrze (wyjście do kina, teatru, muzeum).

2. W przypadku naruszenia praw uczeń lub w jego imieniu samorząd uczniowski może złożyć skargę do dyrektora szkoły z zachowaniem następującego trybu:

1) skarga ma formę pisemną,
2) złożenie skargi powinno nastąpić nie później niż dwa tygodnie od dnia naruszenia prawa ucznia.

§ 23.

Obowiązki ucznia

Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie szkoły oraz obowiązujących w szkole regulaminach:

1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych, życiu szkoły,
2) szanować i współtworzyć tradycję szkoły,
3) w razie nieobecności usprawiedliwić godziny w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły; rodzice lub opiekunowie prawni mogą raz w semestrze usprawiedliwić nieobecność ucznia do 3 dni; jeżeli absencja trwa dłużej, usprawiedliwienie wystawiają rodzice lub opiekunowie prawni na podstawie zalecenia lekarza; powyższe obowiązki dotyczą również uczniów pełnoletnich,
4) efektywnie wykorzystywać czas przeznaczony na naukę, pracować rzetelnie, sumiennie
i samodzielnie nad wzbogacaniem swojej wiedzy,
5) godnie i uczciwie postępować w każdej sytuacji, przestrzegać zasad kultury współżycia
w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
6) w miarę swoich możliwości służyć pomocą innym,
7) mieć poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, dbać o własne życie, zdrowie, higienę oraz wszechstronny rozwój, a w szczególności bezwzględnie unikać posiadania, zażywania i rozprowadzania środków odurzających i narkotyków; bezwzględnie przestrzegać zakazu spożywania alkoholu; zakaz dotyczy również palenia papierosów na terenie szkoły,
8) dbać o schludny, estetyczny, niebudzący  zastrzeżeń wygląd,
9) dbać o ład, porządek oraz wspólne dobro: sprzęt, meble, urządzenia, pomoce
i przybory szkolne,
10) uczestniczyć w pracach, zajęciach kulturalnych, wychowawczych organizowanych
w ramach patronatu klasowego
11) mieć przy sobie legitymację szkolną.

 § 24.

Nagrody

Za wzorową postawę, wyróżniające wyniki w nauce lub inne osiągnięcia, a także pracę społeczną uczeń może być nagrodzony:

1) pochwałą udzieloną przez nauczyciela (wychowawcę) wobec klasy,
2) pochwałą dyrektora wobec uczniów danego poziomu klas,
3) pochwałą dyrektora wobec całej społeczności,
4) listem pochwalnym do rodziców,
5) nagrodą rzeczową,
6) stypendium.

§25.

Zakazy

1. Uczeń ma bezwzględny zakaz korzystania z telefonu komórkowego podczas zajęć edukacyjnych.

2. Uczeń ma zakaz korzystania na zajęciach edukacyjnych z wszelkich rejestratorów bez wyraźnej zgody nauczyciela.

3. Na terenie szkoły i terenach przyległych obowiązuje całkowity zakaz:

- palenia tytoniu i innych substytutów (np. papieros elektroniczny),

- zażywania, posiadania, rozprowadzania narkotyków,

- przebywania pod wpływem narkotyków,

- zażywania, posiadania, rozprowadzania alkoholu,

- przebywania pod wpływem alkoholu.

4. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz noszenia nakrycia głowy.

5. Na terenie szkoły obowiązuje przestrzeganie ustawy o języku polskim zakazującej używania w miejscach publicznych wyrazów niecenzuralnych.

§ 26.

Kary

1. Uczeń może zostać ukarany za nieprzestrzeganie postanowień statutu, naruszanie porządku społecznego lub działanie przeciwko zdrowiu własnemu i innych:

1) upomnieniem udzielonym przez wychowawcę,
2) upomnieniem lub naganą udzieloną przez dyrektora szkoły,
3) zawieszeniem w prawach ucznia przez dyrektora szkoły do czasu wyjaśnienia okoliczności czynu nagannego i podjęcia decyzji przez radę pedagogiczną,
4) usunięciem ze szkoły decyzją dyrektora.

2. Uczeń zostanie ukarany za nieprzestrzeganie postanowień statutu dotyczących opuszczania zajęć szkolnych bez usprawiedliwienia:

- po opuszczeniu 20 godzin nieusprawiedliwionych odbywa się I Komisja dyscyplinująca, w której uczestniczą uczeń, wychowawca, rodzice lub opiekunowie prawni, pedagog szkolny oraz, na życzenie jednej ze stron, dyrektor. Uczniowi zostaje udzielone upomnienie, a także zostaje on uprzedzony o konsekwencjach dalszych nieobecności, Uczeń zobowiązuje się pisemnie do nienagannej frekwencji. Spotkanie zostaje odnotowane w dokumentach pedagoga i w dzienniku lekcyjnym. W uzasadnionych przypadkach komisja może odbyć się zaocznie - bez udziału ucznia lub rodziców.

- po opuszczeniu 40 godzin nieusprawiedliwionych, odbywa się II Komisja dyscyplinująca, w której uczestniczą uczeń, wychowawca, rodzice lub opiekunowie prawni, dyrektor oraz, na życzenie jednej ze stron, pedagog szkolny. Uczniowi zostaje udzielona nagana dyrektora, odnotowana przez wychowawcę w arkuszu ocen. Uczeń podpisuje drugie zobowiązanie o nienagannej frekwencji. Spotkanie zostaje odnotowane w dokumentach pedagoga i w dzienniku lekcyjnym. W uzasadnionych przypadkach komisja może odbyć się zaocznie - bez udziału ucznia lub rodziców.

- po opuszczeniu 60 godzin nieusprawiedliwionych wychowawca wnioskuje do dyrektora o usunięcie ucznia ze szkoły.

3. Uczeń może odwołać się od nałożonej kary, w imieniu własnym, za pośrednictwem rodziców (opiekunów prawnych).

4. Udzielona kara może być zawieszona na okres próbny nie dłuższy niż 3 miesiące, jeżeli uczeń uzyska poręczenie samorządu szkolnego, wychowawcy klasy lub innego nauczyciela szkoły oraz rady rodziców.

5. Odwołanie od nałożonych kar rozpatruje rada pedagogiczna.

6. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów, jeżeli w sposób rażący naruszył postanowienia zawarte w statucie i regulaminach obowiązujących w szkole, a podjęte środki zaradcze nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

7.  Skreślenie z listy uczniów może nastąpić za:

1) czyny karalne w myśl kodeksu karnego,
2) narażanie zdrowia lub życia innych osób, działania na szkodę innych,
3) zażywanie, rozprowadzanie, posiadanie narkotyków,
4) za powtarzające się nieprzestrzeganie zakazu zażywania, posiadania, rozprowadzania alkoholu oraz przebywanie pod wpływem alkoholu na terenie szkoły.

 
R O Z D Z I A Ł  VII 

 Mienie, rachunkowość i system kontroli wewnętrznej. 

§ 27.

1. Szkoła jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

2. Szkoła jest jednostką budżetową i prowadzi działalność na podstawie planu finansowego.

3. Mienie szkoły jest mieniem Miasta Zielona Góra.

4. Do dokonywania czynności prawnych upoważniony jest dyrektor w granicach ustawy
o systemie oświaty, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych oraz w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Miasta Zielona Góra.

5. Nadzór nad działalnością szkoły w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje Prezydent Miasta Zielona Góra, w szczególności w sprawach dotyczących:

1) prawidłowości dysponowania przyznanymi szkole środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem,
2) przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów,
3) przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły.

§ 28.

Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji oraz prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 29.

1. W szkole działa zorganizowany system kontroli wewnętrznej zapewniający celowość, gospodarność i rzetelność oraz legalność podejmowanych działań.

2. System kontroli obejmuje kontrolę funkcjonalną i instytucjonalną na zasadach określonych w szczegółowym regulaminie kontroli wewnętrznej, ustalonym przez dyrektora szkoły.

3. Ogólny nadzór nad działaniem systemu kontroli wewnętrznej sprawuje dyrektor, który odpowiada za zorganizowanie tego systemu i prawidłowe jego funkcjonowanie.

 
R O Z D Z I A Ł  VIII 

 Postanowienia końcowe 

§ 30.

Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych w Zielonej Górze używa pieczęci urzędowych z godłem państwa w środku i napisem w otoku:

"Technikum nr 2 w Zielonej Górze"

"Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 w Zielonej Górze"

"Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zielonej Górze"

Wszystkie pieczęcie występują w formacie dużym i małym zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 31.

Zmian w statucie dokonuje zespół powołany przez Radę Pedagogiczną po zatwierdzeniu przez radę projektu zmian.

§ 32.

1. Regulaminy działalności rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego, rady rodziców, rady szkoły uchwalone przez te organy, a także inne przepisy wewnętrzne szkoły, nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy o systemie oświaty, przepisy wydane na jej podstawie oraz inne przepisy regulujące działalność szkół publicznych.

§ 33.

Jednolity tekst statutu wchodzi w życie z dniem 1 września 2015r.

Traci moc statut z 20 kwietnia 2011 r.

 


Waldek Drapikowski
Ostatnio zmodyfikowany: 2015-10-28 12:46:05

Powrót
<<

  Copyright © 2001-2017 Zespół Szkół Elektronicznych i Samochodowych
ZSEIS Group - Krystian Chrystowicz, Kajetan Hryńczuk, opiekun mgr Mariusz Kmiećkowiak

Odwiedziło nas już  osób.  

                Valid XHTML 1.0 Transitional   Poprawny CSS!   Statystyka serwera  Webmail 
Praca dla absolwenta
Drogi Absolwencie Zespołu Szkół Elektronicznych i Samochodowych!
Jeśli ukończyłeś szkołę i szukasz stałej lub wakacyjnej pracy, zapoznaj się z ofertami lokalnych pracodawców.
Kliknij i zobacz aktualne oferty pracy


Celem firmy AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o. są m. in. działania na rzecz podniesienia poziomu kształcenia zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania oferty edukacyjnej do aktualnych potrzeb rynku pracy. Pracownicy firmy zajmują się doradztwem zawodowym oraz wspierają absolwentów w zakresie aktywizacji zawodowej.

Seco/Warwick
13 stycznia 2016r podpisaliśmy z firmą SECO/WARWICK porozumienie o współpracy. Firma obejmie patronatem nową pracownię dydaktyczną - sterowania PLC. Otwarcie pracowni planujemy pod koniec marca.

POLAND, RUSSIA, GERMANY, FRANCE,USA, INDIA, CHINA
SECO/WARWICK jest technologicznym liderem innowacyjnych rozwiązań do obróbki cieplnej metali. Specjalizacja firmy obejmuje rozwiązania typu end-to-end dla 5 kategorii: obróbki cieplnej w próżni, aluminium i w atmosferach oraz lutowanie wymienników ciepła i metalurgii próżniowej.
Grupa SECO/WARWICK to 10 spółek na 3 kontynentach z klientami w 70 krajach. Grupa dostarcza standardowe lub dedykowane, supernowoczesne urządzenia i technologie do obróbki cieplnej do czołowych firm z branży samochodowej, lotniczej elektronicznej, maszynowej, narzędziowej, medycznej, recyklingowej, energetycznej włącznie z atomową, wiatrową, paliwową i słoneczną oraz produkcji: stali, tytanu i aluminium.
Z podpisaniem dokumentu o współpracy wiąże się szereg korzyści: praktyki, szkolenia dla uczniów w szkole i w siedzibie firmy - wycieczki dydaktyczne, staże i doposażenie pracowni - pracownia patronacka.
Partnerzy